Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Doručovanie písomností v pracovnom práve

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Právo pre ROPO a obce 2/2022

Príspevok sa zaoberá najmä jednotlivými spôsobmi a právnymi následkami doručovania písomností v pracovnoprávnych vzťahoch. V súvislosti s uvedenou judikatúrou článok tiež poukazuje na rôzne situácie, ktoré pri doručovaní písomností v pracovnom práve môžu nastať.

Správne doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch má vplyv na to, či nastanú účinky právneho úkonu, ktorý je predmetom doručenia. Dosiahnutie zamýšľaného právneho stavu súvisiaceho so:

●    vznikom, zmenou a skončením pracovného pomeru,

●    vznikom, zmenou a skončením dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo

●    vznikom, zmenou a zánikom povinností zamestnanca alebo zamestnávateľa

totiž predpokladá vedomosť strany, voči ktorej zmena právneho stavu smeruje, o úkone, ktorý bude mať tento právny stav za následok. Vedomosť o uskutočnenom alebo zamýšľanom úkone získa daná strana z doručenej písomnosti.

Inštitút doručovania písomností, ktoré sa týkajú pracovného pomeru, je upravený v § 38 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Právna úprava v tomto ustanovení sa týka všetkých písomností zamestnávateľa, ktoré vyplývajú z pracovnej zmluvy, písomností týkajúcich sa vzniku a zániku pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca.

Doručovaním možno rozumieť takú činnosť, ktorej cieľom je, aby sa k určeným osobám dostali náležité písomnosti. Zákonník práce pre niektoré úkony vyžaduje písomnú formu (napr. výpoveď), pri niektorých úkonoch písomnú formu preferuje (napr. pracovná zmluva), alebo umožňuje doručovanie elektronickými prostriedkami (doručovanie tzv. výplatnej pásky).

Doručovanie sa nespája s ústnymi alebo konkludentnými právnymi úkonmi. Konkludentný úkon je v právnej teórii definovaný ako prejav vôle, ktorý síce nemá znaky výslovného prejavu, avšak so zreteľom na všetky okolnosti niet pochýb o tom, k akým účinkom smeroval a aký je jeho obsah.

Okruh doručovaných písomností

Písomnosti doručované zamestnávateľom zamestnancovi

Podľa § 38 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi písomnosti (resp. zásielky), ktoré sa týkajú:

●    vzniku, zmeny alebo skončenia pracovného pomeru (napr. výpoveď),

●    vzniku, zmeny alebo zániku povinností, ktoré zamestnancovi vyplývajú z pracovnej zmluvy (napr. v prípade zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme oznámenie zamestnávateľa o zložení a výške platu zamestnanca),

●    vzniku, zmeny alebo zániku práv a povinností, ktoré vyplývajú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. výpoveď dohody o pracovnej činnosti).

Písomnosti doručované zamestnancom zamestnávateľovi

Podľa § 38 ods. 3 Zákonníka práce zamestnanec doručuje zamestnávateľovi nasledujúce písomnosti:

●    písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny alebo skončenia pracovného pomeru (napr. výpoveď),

●    písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zániku povinností, ktoré zamestnancovi vyplývajú z pracovnej zmluvy (napr. oznámenie zamestnankyne o jej gravidite alebo o skutočnosti, že dojčí),

●    písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zániku práv a povinností, ktoré vyplývajú z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. výpoveď dohody o pracovnej činnosti).

Spôsoby doručovania písomností

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť doručiť písomnosti osobne zamestnancovi. V prípade, že to nie je možné, môže zamestnávateľ doručiť zásielku prostredníctvom pošty. Zamestnávateľ by mal najskôr zrealizovať pokus o osobné odovzdanie písomnosti zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek, kde bude zastihnutý. Až následne, ak na týchto miestach zamestnanec nebol zastihnutý, zasiela zamestnávateľ písomnosť na adresu zamestnanca, ktorá mu je známa, a to ako doporučenú zásielku s poznámkou „do vlastných rúk“.

Osobné doručovanie písomností zamestnávateľom

V súlade s § 38 ods. 1 Zákonníka práce písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý.

Od pracoviska je potrebné rozlišovať miesto výkonu práce. Pojem miesto výkonu práce je rozšírením pojmu pracovisko, keďže miestom výkonu práce môže byť napríklad sídlo zamestnávateľa, prevádzka alebo mesto (obec), v ktorom zamestnávateľ pôsobí. Pracovisko je špecifikované užšie, a to napr. adresou kancelárií, výrobnej haly a pod.

Bytom sa podľa § 2 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p. na účely tohto zákona rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.