Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Doručovanie písomností v pracovnoprávnych vzťahoch

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Dušan Čurila, PhD.

Právny poriadok Slovenskej republiky priznáva právnu relevanciu určitým písomnostiam vtedy, keď sú doručené svojmu adresátovi. Preto je právne významné doručenie verejnoprávneho aktu, napríklad súdneho rozhodnutia, ale aj súkromnoprávneho úkonu, napríklad odstúpenia od zmluvy. V rámci pracovného práva je doručenie určitých písomností takisto nesmierne významné a preto je inštitút doručenia písomností výslovne upravený v zákone č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“).

Problematika doručovania písomností je v Zákonníku práce formulovaná vo všeobecnom ustanovení – § 38. Na lepšie pochopenie celej problematiky je však nevyhnutné poznať aj vybrané konkrétnejšie ustanovenia pracovnoprávneho kódexu, napríklad tie, ktoré upravujú jednotlivé typy skončenia pracovného pomeru.

Vyššie spomínaný § 38 formuluje pomerne široko okruh písomností, na ktoré sa vzťahujú pravidlá o doručovaní. Ide o písomnosti zamestnávateľa, ktoré sa týkajú vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru, ako aj písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca, ktoré vyplývajú z pracovnej zmluvy. Môže ísť napríklad o výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, návrh dohody o zmene pracovných podmienok, etc. Pre úplnosť musíme dodať, že Zákonník práce pod písomnosťami rozumie aj tie dokumenty, ktoré sa týkajú vzniku, zmeny alebo zániku práv a povinností, ktoré vyplývajú z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Na účely tohto článku budeme na označenie vyššie uvedeného používať skratku písomnosti.

Zákonník práce pri doručovaní písomností rozlišuje medzi tým, či je adresátom písomnosti zamestnávateľ alebo zamestnanec. Pravidlá doručovania preto nie sú v týchto prípadoch zrkadlovo identické.

Doručenie písomností zamestnávateľa zamestnancovi

Základné pravidlo o doručovaní zamestnávateľových písomností zamestnancovi je zakotvené v § 38 ods. 1 Zákonníka práce. Podľa neho majú byť písomnosti doručené zamestnancovi do vlastných rúk. Z hľadiska miesta doručenia spomínané ustanovenie definuje, že sa tak môže stať na pracovisku, v zamestnancovom byte alebo kdekoľvek, kde bude zamestnanec zastihnutý. Tieto tri miesta sú vzájomne alternatívne. Ak by však doručenie na uvedené miesta nebolo možné, až potom zákon umožňuje písomnosť doručiť cez poštový podnik formou doporučenej zásielky s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk.“ Predmetná písomnosť doručovaná poštou má byť p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.