Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Elektronické dočasné pracovné neschopnosti

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Dňa 24. 3. 2022 bol schválený zákon č. 125/2022 Z. z. – novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „novela zákona o sociálnom poistení“ a „zákon o sociálnom poistení“), ktorou sa od 1. 6. 2022 zavádza elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti (tzv. „ePN“). Príspevok sa venuje najdôležitejším zmenám v tejto súvislosti.

Celý proces od potvrdzovania PN až po jej ukončenie bude realizovaný elektronickým spôsobom. Doterajšie tlačivo o PN predpísané Sociálnou poisťovňou, ktoré vystavuje lekár v papierovej podobe a ktoré treba fyzicky doručovať zamestnávateľovi a do Sociálnej poisťovne, nahradí elektronický záznam, a tak sa významne zníži administratívne zaťaženie poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zamestnávateľov a Sociálnej poisťovne. Aj zamestnávateľ dostane údaje o PN svojich zamestnancov automaticky zo Sociálnej poisťovne.

Ďalšou legislatívnou novinkou, ktorá je účinná od 1. 1. 2024, je, že posudzovať a rozhodovať o dočasnej pracovnej neschopnosti budú môcť aj lekári poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť; tým sa odbremení všeobecný lekár od administratívneho úkonu vypisovania záznamu ePN na základe zdravotného stavu pacienta posudzovaného lekárom špecialistom, a zároveň sa znížia aj nadbytočné návštevy pacientov u všeobecných lekárov len kvôli administratívnemu úkonu vypísania dočasnej PN na základe odporúčania lekára špecialistu.

Pojem elektronický záznam ePN od júna 2022

Od 1. 6. 2022 sa zavádza nový inštitút s názvom elektronický záznam o dočasnej pracovnej neschopnosti (ePN), ktorý má nahradiť päťdielne papierové tlačivo predpísané Sociálnou poisťovňou, na ktorom lekár potvrdzuje dočasnú PN poistenca. Pri potvrdení dočasnej PN vytvorením elektronického záznamu ePN v elektronickej zdravotnej knižke zamestnanec nemá povinnosť fyzicky doručovať príslušnú stranu potvrdenia o PN zamestnávateľovi, a súčasne aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (lekár) nemá povinnosť doručovať príslušnú časť potvrdenia o PN do Sociálnej poisťovne.

Podľa novelizovaného § 233 ods. 2 písm. d) zákona o sociálnom poistení je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný od 1. 6. 2022 potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť a dočasnú nemožnosť výkonu zárobkovej činnosti z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, potreby ošetrovania chorého člena rodiny, tehotenstva a materstva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou alebo v systéme elektronického zdravotníctva. To znamená, že po novom môže lekár potvrdiť dočasnú PN fyzických osôb aj elektronickou formou (teda nielen na tlačivách Sociálnej poisťovne). Potvrdenie dočasnej PN, ktoré lekár vystaví v systéme elektronického zdravotníctva, predstavuje elektronický záznam o PN.

Pojem elektronický záznam o PN upravuje § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“). Ide o potvrdenie o dočasnej PN, ktoré zaznamená ošetrujúci lekár vytvorením záznamu v systéme elektronického zdravotníctva (v ambulantnom softvéri). Údaje o dočasnej PN sa následne prenesú z ambulantného softvéru poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do aplikácie eZdravie, odkiaľ budú prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“) prenesené do informačných systémov Sociálnej poisťovne. Ak pôjde o zamestnanca, prenos údajov o PN bude automaticky zaslaný aj zamestnávateľovi. Poistenec bude informovaný o stave konania prostredníctvom SMS notifikácií alebo individuálneho účtu poistenca v Sociálnej poisťovni.

Počnúc 1. 1. 2024 záznam ePN budú vypisovať, resp. posudzovať a rozhodovať o dočasnej PN budú aj lekári poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť (tzv. špecialisti). Podľa § 12a ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je:

a) všeobecný lekár, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej PN osoby pri poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivost

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.