Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Kontrola dodržiavania liečebného režimu

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Právo pre ROPO a obce 9/2021

Podľa § 81 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) medzi základné povinnosti zamestnanca patrí aj povinnosť dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom v období, v ktorom má zamestnanec podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Príspevok sa venuje právnej úprave kontroly zamestnanca počas jeho pracovnej neschopnosti.

Zákonník práce pojem  
liečebný režim 
 nedefinuje. Definíciu tohto pojmu upravuje osobitný právny predpis, ktorým je zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Podľa § 2 ods. 11 tohto zákonaje liečebný režim definovaný ako  
"životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár"
 .
Povinnosť dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom a povinnosť zdržiavať sa počas dočasnej pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského sa nachádza aj v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len "zákon o sociálnom poistení"). Nedodržiavanie liečebného režimu spôsobuje aj prerušenie vyplácania nemocenského, a to až na obdobie 30 dní.
Povinnosti zamestnanca počas pracovnej neschopnosti
V prípade, že bol zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného, je povinný dodržiavať liečebný režim, ktorý bol určený jeho ošetrujúcim lekárom.
Ošetrujúci lekár dočasne práceneschopného zamestnanca informuje, v akom rozsahu môže vykonávať bežné denné aktivity vzhľadom na jeho zdravotný stav. Zamestnanec v čase, kedy bol uznaný za dočasne práceneschopného:
-
nesmie vykonávať zárobkovú činnosť, na ktorú bol uznaný dočasne práceneschopným,
-
musí dodržiavať čas povolených vychádzok,
-
musí pri niektorých ochoreniach ležať,
-
nesmie napr. požívať alkoholické nápoje a
-
musí sa v určený deň dostaviť na kontrolnú prehliadku k ošetrujúcemu lekárovi.
Kontrola zamestnanca v jeho domácnosti
Porušenie liečebného režimu sa zvyčajne zistí prostredníctvom kontroly dodržiavania liečebného režimu. Právnu úpravu kontroly dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného zamestnanca (poistenca) obsahuje § 155 zákona o sociálnom poistení.
Podnet na kontrolu dodržiavania liečebného režimu zamestnancov počas ich dočasnej pracovnej neschopnosti môže dať Sociálnej poisťovni podľa uvedeného zákona:
-
posudkový lekár,
-
ošetrujúci lekár,
-
zamestnávateľ,
-
iná fyzická alebo právnická osoba.
Ak má zamestnávateľ podozrenie, že jeho dočasne práceneschopný zamestnanec porušuje liečebný režim, môže teda požiadať Sociálnu poisťovňu o vykonanie kontroly.
Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného zamestnanca kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne. Kontrolu vykoná v byte uvedeného zamestnanca s jeho s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.