Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni (2. časť)

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 4/2021

K 1. 1. 2021 nadobudli účinnosť viaceré právne normy, ktoré upravujú výpočet nielen daňovej povinnosti, ale aj odvodov v oblasti poistných vzťahov. V predošlej časti sme vás už informovali o niektorých zmenách a v tejto časti uverejňujeme zvyšok článku.

ZMENY V SOCIÁLNOM POISTENÍ

Parametre v sociálnom poistení od 1.1.2021
Maximálny mesačný vymeriavací základ na účely povinného sociálneho poistenia pre platiteľov poistného a pre všetky druhy poistenia [nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia)] je najviac vo výške 7-násobku jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na povinné sociálne poistenie. To znamená, že maximálny mesačný vymeriavací základ sa v roku 2021 uplatní vo výške:
Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa bude platiť poistné na SP je rok 
2021.
Maximálny vymeriavací základ = 7 x (1/12 z VVZ za rok 2019) = 7 x 1/12 z 13 104 je 
7 644 €.
V roku 2021 sa zvyšuje aj sadzba na 
výpočet povinného príspevku na starobné dôchodkové sporenie
 (II. dôchodkový pilier) 
na 5,25 %
 z vymeriavacieho základu na starobné poistenie. Sadzba tohto príspevku sa zvyšuje každoročne o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v II. pilieri, sa výška odvodov na starobné poistenie do I. piliera (Sociálna poisťovňa) v roku 2021 zníži (uplatní sa sadzba 8,75 %) tak, aby odvody do I. a II. piliera v súčte vždy dosahovali 18 %.
Rok 2021
Poistné fondy Sadzba / ZC Sadzba / ZĽ Mesačný VZ
Zdravotné poistenie 4,0% 10,0 % neobmedzený
Nemocenské poistenie 1,4% 1,4 % 7 644 €
Dôchodkové poistenie starobné 4,00% 14,00 % 7 644 €
z toho sadzba na SDS (II. pilier) x 5,25 % 7 644 €
Dôchodkové poistenie invalidné 3,00% 3,00 % 7 644 €
Poistenie v nezamestnanosti 1,00% 1,00 % 7 644 €
Garančné poistenie x 0,25 % 7 644 €
Rezervný fond solidarity x 4,75 % 7 644 €
Úrazové poistenie x 0,8 % neobmedzený
Príklad č. 2:
Zamestnanec - sporiteľ v II. pilieri dôchodkového sporenia, dosiahol príjem (keď ide o vymeriavací základ pre starobné poistenie) vo výške 1 250 €. Poistné na starobné poistenie za zamestnanca predstavuje 50 € (4 % z 1 250 €) a za zamestnávateľa 175 € (14 % z 1 250 €). Aká výška povinného príspevku na starobné dôchodkové sporenie do II. piliera sa uvedie na výplatnej páske?
Nakoľko v roku 2021 je pre sporiteľa v II. pilieri sadzba poistného na 
starobné poistenie (do I. piliera)
 za zamestnávateľa určená vo výške 8,75 % z vymeriavacieho základu a sadzba poistného na 
starobné dôchodkové sporenie (do II. piliera)
 vo výške 5,25 % z vymeriavacieho základu, zamestnávateľ uvedie na výplatnej páske sumu príspevku na SDS vo výške 65,63 € [5,25 % z 1 250 €]. Zamestnávateľ odvedie do Sociálnej poisťovne poistné na starobné poistenie za zamestnanca vo výške 50 € [4 % z 1 250 €] a za zamestnávateľa vo výške 175 € [14 % z 1 250 €]. Následne Sociálna poisťovňa odvedie príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, po odpočítaní poplatku, povinný príspevok na starobné dôchodkové poistenie [65,63 - poplatky].
* * *
Ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti trvalo len časť kalendárneho mesiaca (napr. z dôvodu vzniku alebo skončenia právneho vzťahu v priebehu mesiaca) alebo sú v kalendárnom mesiaci obdobia, kedy je vylúčená doba platenia poistného (napríklad doba poberania nemocenského, ošetrovného), maximálny mesačný vymeriavací základ sa (s výnimkou úrazového poistenia) upraví - "kráti" podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné.
Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.
Maximálne denné vymeriavacie základy
Parameter Rok 2020 Rok 2021
Maximálny denný VZ --> mesiac s 28 kalendárnymi dňami 244,51 €* 273,00 €
Maximálny denný VZ --> mesiac s 30 kalendárnymi dňami 236,36 € 254,80 €
Maximálny denný VZ --> mesiac s 31 kalendárnymi dňami 228,74 € 246,58 €
Legenda: *rok 2020 bol prestupným rokom, kedy mal február 2020 počet kalendárnych dní 29.
Príklad č. 3:
Zamestnanec skončil pracovný pomer ku dňu 6.3.2021. Od 22.2.2021 do 2.3.2021 bol práceneschopný. Pri spracovaní výplaty za mesiac marec bol zamestnancovi vyplatený zdaniteľný príjem zo závislej činnosti vo výške 1 100 €. Z akej výšky vymeriavacieho základu sa vypočíta poistné na sociálne a na zdravotné poistenie?
Maximálny mesačný vymeriavací základ sa bude na účely sociálneho poistenia (s výnimkou úrazového poistenia) krátiť, nakoľko povinné poistenie zamestnanca netrvalo celý mesiac [povinné poistenie trvalo len 4 dni, a to z dôvodu existencie vylúčiteľnej doby (trvanie DPN) a z dôvodu skončenia pracovného pomeru].
-
Maximálny VZ (s výnimkou ÚP) je pre celý mesiac marec vo výške 
7 644 €
 .
-
Maximálny VZ (s výnimkou ÚP) je pre 4 KD v mesiaci 
986,32 €
 [(7 644/31) x 4 = 246,58 x 4].
Poistné na NP, DP, PvN, GP, RfS sa odvedie najviac zo sumy 986,32 € a poistné na ÚP sa odvedie zo sumy 1 100 €. Preddavky na zdravotné poistenie sa odvedú z vymeriavacieho základu vo výške 1 100 €, nakoľko princíp krátenia sa v zdravotnom poistení neuplatňuje. Zamestnancom dosiahnutý zdaniteľný príjem predstavuje vymeriavací základ pre odvod preddavkov na zdravotné poistenie.
* * *
Denný vymeriavací základ pre výpočet náhradu príjmu pri DPN
Denný vymeriavací základ (DVZ) nesmie byť vyšší ako DVZ určený z 2-násobku priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady príjmu, resp., v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.
Maximálne denné vymeriavacie základy (DPN)
Parameter Rok 2020 Rok 2021
Maximálny denný VZ pre výpočet náhrady príjmu (zaokrúhlenie na 4 d. m. nadol) 66,6082 € 71,8027 €
Maximálny denný VZ pre výpočet nemocenskej dávky (zaokrúhlenie na 4 d. m. nahor) 66,6083 € 71,8028 €
Dňa 3.11.2020 bola schválená novela č. 330/2020 Z.z. zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť dňa 21.11.2020. Zamestnanec, ktorý sa preukázateľne nakazí v práci ochorením COVID-19, bude môcť čerpať úrazový príplatok. Aj do schválenia tejto legislatívnej zmeny bol v zákone o sociálnom poistení ust. inštitút úrazového príplatku, avšak 
postup pri vyplatení úrazového príplatku v súvislosti s ochorením
 COVID-19 je upravený osobitne. Podmienky sú nasledovné:
1.
zamestnanec 
bude uznaný
 za dočasne práceneschopného (DPN) a potvrdí sa testom prítomnosť ochorenia COVID-19; nárok na úrazový príplatok vznikne od 1. dňa nástupu na karanténnu DPN, najskôr však dňom účinnosti zákona, t.j. 
od 21.11.2020,
2.
dôvodom uznania
 za práceneschopného bude ochorenie COVID-19,
3.
zamestnávateľ potvrdí zamestnancovi, že ochorenie 
vzniklo pri práci
 , kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností; potvrdí to na 
tlačive "Oznámenie poistnej udalosti COVID-19".
Nárok 
úrazový príplatok v súvislosti s ochorením
 COVID-19 má aj fyzická osoba uvedená v § 17 ods. 2 zákona, napr. vojak v zálohe, dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža, dobrovoľník DPO, ak je počas krízovej situácie uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone činnosti uvedenej v § 17 ods. 2 zákona, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť tejto činnosti.
Zamestnanci s odvodovou úľavou
Počnúc 1.11.2013 sa zaviedol inštitút tzv. odvodovej úľavy, čo v praxi znamená, že ak zamestnávateľ zamestná fyzickú osobu, ktorá bola pred vznikom zamestnania v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov, v 
pracovnom pomere alebo štátnozamestnaneckom pomere
 , zamestnávateľ platí zo mzdy po dobu jedného roka len poistné na úrazové a garančné poistenie. Odvodovú úľavu si možno uplatniť na maximálne 12 mesiacov trvania pracovného vzťahu. Úľava sa však netýka zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru ani ostatných zamestnancov v inom právnom vzťahu, ako je pracovný pomer a štátnozamestnanecký pomer a ani zamestnancov s právom na nepravidelný príjem. Počnúc 15.12.2016 sa okruh týchto zamestnancov s odvodovou úľavou rozšíril o osoby, ktoré boli vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie 
najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov
 , a ktoré majú trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese podľa § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam najmenej rozvinutých okresov vedie a štvrťročne modifikuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Do zoznamu je zaradený len ten okres, v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti za sledované obdobie vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.