Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Letné brigády

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Podľa súčasnej právnej úpravy môže byť závislá práca vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v Zákonníku práce aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Iný pracovnoprávny vzťah je možné založiť jednou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohodou o vykonaní práce, dohodou o pracovnej činnosti alebo dohodou o brigádnickej práci študentov. Zvýšený záujem o prácu na dohodu a o brigády je počas letného obdobia, a to najmä na príležitostné a krátkodobé zárobkové činnosti. Študenti uzatvárajú na výkon zárobkovej činnosti dohodu o brigádnickej práci študentov. Aké sú jej základné charakteristiky i osobitosti uvádzame v nasledovnom článku.

Dohoda ako doplnkový pracovnoprávny vzťah

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce alebo ZP“) umožňuje zamestnávateľovi uzatvoriť so zamestnancom okrem pracovnej zmluvy, ktorá zakladá pracovný́ pomer, aj osobitné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Z uvedeného vyplýva, že dohodou sa nezakladá pracovný pomer, ale dvojstranný́ pracovnoprávny vzťah, ktorý síce patrí do oblasti pracovného práva, ale považuje sa za doplnkový pracovnoprávny vzťah. Dohody by sa mali uzatvárať len výnimočne, a to v prípade ak ide o:

 • prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, kedy zamestnávateľ môže s fyzickými osobami uzatvárať dohodu o vykonaní práce (napr. vymaľovanie priestorov, čistenie a údržba kancelárskych priestorov, pokosenie trávnika a ošetrenie zelene na ihrisku, príprava občerstvenia na poradu) alebo
 • príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce, kedy zamestnávateľ môže s fyzickými osobami uzatvárať dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov (napr. opakovaná starostlivosť o zeleň, pomocné príležitostné práce v kuchyni, oberanie plodov v ovocnom sade, odpratávanie snehu počas zimnej sezóny, upratovacie práce).

Dohody podľa Zákonníka práce nie je možné uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v z. n. p. S mladistvým zamestnancom (mladistvý zamestnanec je zamestnanec mladší ako 18 rokov) možno uzatvárať dohody podľa Zákonníka práce, len ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie.

Vzhľadom na to, že uzatvorením dohody nevzniká pracovný pomer, vzťahujú sa na tento pracovnoprávny vzťah len vybrané ustanovenia Zákonníka práce. V súlade s § 223 ods. 2 Zákonníka práce sa na pracovnoprávny vzťah založený dohodami podľa Zákonníka práce vzťahujú ustanovenia prvej časti (všeobecné ustanovenia) a ustanovenia šiestej časti Zákonníka práce a počnúc rokom 2013 aj ustanovenia:

 • § 85 ods. 1 a 2 ZP, t. j. definícia pracovného času a doby odpočinku, kedy pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín; dohodárom nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas,
 • § 90 ods. 10 ZP, t. j. zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov dohodnúť čas potrebný na osobnú očistu, ktorý sa započítava do pracovného času,
 • § 91 ZP, t. j. ustanovenia o prestávkach v práci, ktoré sa nezapočítavajú do pracovného času odpracovaného dohodárom,
 • § 92 ZP, t. j. ustanovenie o nepretržitom dennom odpočinku, ktoré zabezpečuje, aby mal zamestnanec v rámci týždňa minimálny odpočinok najmenej 12 hodín (v prípade mladistvého najmenej 14 hodín) medzi dvoma pracovnými zmenami,
 • § 93 ZP, t. j. ustanovenie o nepretržitom odpočinku v týždni tak, aby mal zamestnanec raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni odpočinku,
 • § 94 a § 95 ZP, t. j. ustanovenia, ktoré zabezpečujú dodržiavanie zákazu práce v dňoch pracovného pokoja (nepretržitý odpočinok v týždni, sviatky),
 • § 98 ZP, t. j. ustanovenie o rozvrhu nočnej práce (kedy sa začína deň pracovného pokoja),
 • § 119 ods. 1 ZP, t. j. pri odmeňovaní zamestnancov sa ustanovuje, aby bola odmena stanovená aspoň vo výške minimálnej mzdy; na výpočet odmeny sa u dohodárov nevzťahujú ustanovenia o výpočte doplatku do minimálneho mzdového nároku,

a počnúc májom 2018 aj ustanovenia:

 • § 122a ods. 1 až 3, § 122b ods. 1 až 3, § 123 ods. 1 a 2, § 124 ZP, v zmysle ktorých patria za vykonanú prácu aj zamestnancom (dohodárom), ktorí pracujú u zamestnávateľa v právnom vzťahu dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov, od 1. 5. 2018 tieto príplatky: príplatok za nočnú prácu, za prácu v sobotu, za prácu v nedeľu, za prácu vo sviatok a príplatok za sťažený výkon práce.

♦ Príklad č. 1:

Zamestnanec (študent) uzatvoril so zamestnávateľom dohodu o brigádnickej práci študentov. Rozsah prác bol dohodnutý na 20 hodín týždenne. Je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi (študentovi), ktorý počas pondelka až stredy odpracuje 4 hodiny a počas štvrtka 8 hodín, prestávku v práci?

Vzhľadom na to, že sa na zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, vzťahuje právna úprava o prestávkach v práci podľa § 91 ZP, v deň, kedy bude zamestnanec (študent) vykonávať prácu viac ako 6 hodín (alebo viac ako 4 a pol hodiny, ak pôjde o mladistvého zamestnanca), má právo na prestávku v práci. Z uvedeného vyplýva, že zamestnancovi (dohodárovi) vznikne nárok na prestávku v práci len v ten deň, kedy bude vykonávať prácu viac ako 6 hodín. V tomto príde ide o dni – štvrtky, kedy je výkon práce 8 hodín.

* * *

Ak bude zamestnanec (dohodár) neprítomný v práci z dôvodov uvedených v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g) Zákonníka práce, a táto doba zasiahla do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca (dohodára) v práci. Za tento čas však zamestnancovi (dohodárovi) náhrada odmeny nepatrí.

Minimálna výška odmeny dohodára

Od 1. januára 2013 sa na dohody vzťahuje ustanovenie § 119 ods. 1 Zákonníka práce, ktoré upravuje minimálnu mzdu podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v z. n. p. Z uvedeného vyplýva, že dohodárovi patrí za vykonanú prácu odmena, ktorej suma musí byť aspoň vo výške minimálnej mzdy. Na účely určenia minimálnej odmeny je potrebné pri odmeňovaní dohodárov vychádzať výlučne z hodinovej sumy minimálnej mzdy a počtu skutočne odpracovaných hodín. Pre rok 2019 je ustanovená výška minimálnej mzdy na základe nariadenia vlády SR č. 300/2018 Z. z.:

 • 520 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 2,989 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, ktorého ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín.

♦ Príklad č. 2:

Zamestnanec (študent) uzatvoril so zamestnávateľom dohodu o brigádnickej práci študentov. Rozsah prác bol dohodnutý na 8 hodín týždenne. Zamestnanec bude jeden deň v týždni v trvaní 8 hodín vykonávať archivačné práce. Zamestnávateľ dohodol so zamestnancom odmenu vo výške 1,50 € za každý skompletizovaný spis pripravený na odovzdanie do archívu. Za jeden deň by malo byť spracovaných približne 25 kompletných spisov. V akej minimálnej výške je zamestnávateľ povinný vyplatiť odmenu, aby bol dodržaný zákon o minimálnej mzde?

Na tieto účely je potrebné, aby výška mesačnej odmeny dosiahla v prepočte na 1 odpracovanú hodinu najmenej 2,989 €. Ak by dohodár za mesiac odpracoval 32 hodín (4 dni po 8 hodín) a počas nich by spracoval 80 spisov, bola by mu poskytnutá odmena vo výške 120 € (80 spisov x 1,50 €). V prepočte na hodinu by dosiahol hodinovú odmenu vo výške 3,75 € (120 € / 32 h.), takže odmena by bola poskytnutá v súlade so Zákonníkom práce.

* * *

♦ Príklad č. 3:

Zamestnanec (študent) uzatvoril so zamestnávateľom dohodu o brigádnickej práci študentov Dohodnutá odmena je vo výške 4 € za hodinu vykonanej práce. Zamestnanec (študent) odpracoval v príslušnom kalendárnom mesiaci 32 hodín a z toho boli 2 hodiny odpracované vo sviatok. V akej výške bude jeho mesačná odmena?

Dohodárovi patrí za každú hodinu práce vo sviatok od 1. 5. 2018 dohodnutá odmena zvýšená o sumu minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej nariadením vlády SR pre príslušný kalendárny rok. Nakoľko pre rok 2019 je minimálna hodinová mzda určená vo výške 2,989 €, za 2 hodiny práce vo sviatok patrí dohodárovi odmena vo výške 2 h x (4 € + 2,989 €) = 13,98 €. Celková mesačná odmena dohodára bude vo výške 133,98 € (120 € a 13,98 €).

* * *

U žiadneho z dohodárov nie je možné v samotnej dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uviesť dohodnutú odmenu, ktorá by bola zvýšená o možné príplatky. V dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru zamestnávateľ uvedie len dohodnutú odmenu bez príplatkov, na ktoré má dohodár nárok podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce.

Potvrdenie o zamestnaní

V súlade s ust. § 75 Zákonníka práce: „Pri skončení pracovného je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom napríklad dobu trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky... atď.“ Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľovi povinnosť vystaviť potvrdenie o zamestnaní zamestnancovi, ktorý vykonával u zamestnávateľa zárobkovú činnosť na základe jednej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nevzniká. Dohoda nezakladá pracovný pomer.

♦ Príklad č. 4:

Do

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.