Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Minimálna mzda a jej dopady na mzdové veličiny v roku 2023

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 10/2022

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Minimálna mzda sa na rok 2023 na základe dohody sociálnych partnerov zvyšuje zo súčasných 646 € na 700 €. V akej výške sa budú uplatňovať minimálne mzdové nároky vás oboznámime v nasledovnom článku.

Stanovenie minimálnej mzdy pre rok 2023

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v z. n. p. (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“) sa sumy minimálnej mzdy určujú vždy na obdobie od 1. januára do 31. decembra. Minimálna mzda sa určuje dvomi spôsobmi:

●   dohodou zástupcov zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov podľa § 7 zákona o minimálnej mzde (odborové zväzy a zamestnávateľské zväzy) alebo

●   výpočtom podľa zákonom predpísaného vzorca určenéhoust. § 8 zákona o minimálnej mzde (tzv. zákonný automat).

Stanovenie výšky minimálnej mzdy je teda primárne založené na dohode sociálnych partnerov. Ak sa však sociálni partneri na výške minimálnej mzdy nedohodnú, minimálna mzda sa vypočíta nasledovne [poznámka: tento postup sa uplatňuje počnúc rokom 2021 podľa novely č. 294/2020 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde]: mesačná minimálna mzda = 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej ŠÚ SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Keďže priemerná mesačná nominálna mzda v hospodárstve SR zverejnenej ŠÚ SR za kalendárny rok za rok 2021 je vo výške 1 211 €, podľa zákonného automatu sa mesačná minimálna mzda vypočíta ako 57 % podiel zo sumy priemernej mesačnej mzdy 1 211 €, čo po zaokrúhlení na celé eurá nahor predstavuje sumu minimálnej mzdy 691 €.

Nakoľko sa však dňa 14. 7. 2022 sociálni partneri [zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) a v Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), členovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a zástupcovia zamestnancov, združení v Konfederácii odborových zväzov SR (KOZ) a Spoločných odboroch Slovenska (SOS)], dohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2023, mechanizmus vzorca stanovený v zákone o minimálnej mzde sa neuplatní, a pre rok 2023 platí minimálna mzda vo výške 700 €, na ktorej sa dohodli sociálni partneri. Od 1. 1. 2023 sa tak minimálna mzda zvýši nasledovne:

●   suma mesačnej minimálnej mzdy zo sumy 646 € na sumu 700 €,

●   suma hodinovej minimálnej mzdy, ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca 40 hodín, z 3,713 na 4,023 €.

Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši. Takto určená suma minimálnej hodinovej mzdy sa zaokrúhli na tri desatinné miesta (podľa právnej úpravy sa do 31. 12. 2020 uplatňovalo zaokrúhľovanie na štyri desatinné miesta).

Výška minimálnej mzdy pre rok 2023 v oznámení MPSVR SR

Sumy minimálnej mzdy sa určujú vždy na príslušný kalendárny rok, t. j. na obdobie od 1. 1. do 31. 12. Suma mesačnej minimálnej mzdy a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na príslušný kalendárny rok sa v Zbierke zákonov SR oznámi podľa § 9 zákona o minimálnej mzde najneskôr 1. 11. 2021.

Dňa 27. 8. 2022 bolo vydané oznámenie MPSVR SR č. 300/2022 Z. z., z ktorého vyplýva, že minimálna mzda sa na rok 2023 zvyšuje nasledovne:

●   zo sumy 646 € na sumu 700 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

●   zo sumy 3,713 € na sumu 4,023 €za každú hodinu odpracovanú zamestnancom, ktorého ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín.

Minimálna mzda

Rok 2022

Rok 2023

Rozdiel

Mesačná mzda

646 €

700 €

54 €

Hodinová mzda (UPČ 40 hodín týždenne)

3,713 €

4,023 €

0,31 €

Príklad č. 1:

Ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca je 40 hodín. V akej výške patrí zamestnancovi za každú odpracovanú hodinu suma minimálnej mzdy v roku 2023?

Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na príslušný kalendárny rok sa podľa zákona o minimálnej mzde určí ako 1/174 zo sumy platnej mesačnej minimálnej mzdy; suma sa zaokrúhli na tri desatinné miesta [§ 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde]. Nakoľko pre rok 2023 je suma mesačnej minimálnej mzdy určená vo výške 700 €, zamestnancovi, ktorého ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín, patrí hodinová minimálna mzda 4,023 € [700 / 174 = 4,0229 po zaokrúhlení 4,023 €].

Príklad č. 2:

Ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca je 37,5 hodín. V akej výške patrí zamestnancovi za každú odpracovanú hodinu suma minimálnej mzdy v roku 2023?

Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu úmerne zvýši [§ 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde]; takto vypočítaná suma sa zaokrúhli na tri desatinné miesta. To znamená, že ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca 37,5 hodín, zamestnancovi patrí hodinová minimálna mzda 4,291 € [4,023 € x (40 / 37,5) = 4,2911].

Minimálne mzdové nároky

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu podľa § 120 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p. (ďalej „Zákonník práce“):

●   najmenej v sume minimálneho mzdového nároku,

●   určeného pre stupeň náročnosti práce,

●   príslušného pracovného miesta,

pričom pracovným miestom je súhrn činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Pracovné miesta, a tým aj minimálne mzdové nároky sú v Zákonníku práce odstupňované podľa zložitosti, namáhavosti a zodpovednosti práce do 6. stupňov náročnosti práce a súčasne do 6. koeficientov minimálnej mzdy. To znamená, že čím je práca náročnejšia, tým má zamestnanec nárok na vyššiu „minimálnu“ mzdu.

Minimálne mesačné mzdové nároky pre rok 2023

Stupeň
náročnosti práce

Koeficient
minimálnej mzdy

Minimálny
mzdový nárok

1.

1,0

700,00 €

2.

1,2

816,00 €

3.

1,4

932,00 €

4.

1,6

1 048,00 €

5.

1,8

1 164,00 €

6.

2,0

1 280,00 €

Na tento účel sú v Zákonníku práce uvedené sumy minimálnych mzdových nárokov. Suma minimálneho mzdového nároku predstavuje „najnižšiu možnú“ celkovú mzdu zamestnanca, ktorej výška je závislá od zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti vykonávanej práce, t. j. od stupňa náročnosti práce. V závislosti od toho, aký stupeň náročnosti má pracovné miesto zamestnanca, prináleží zamestnancovi mzda najmenej vo výške príslušnej sumy minimálneho mzdového nároku. Zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň náročnosti podľa najnáročnejšej

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.