Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Nepeňažná hodnota stravy

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. 1. 2022 je účinná novela č. 416/2021 Z. z. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), ktorá odstránila nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania a zrovnoprávnila finančný príspevok na stravovanie so stravovacími poukážkami (tzv. gastrolístkami).

Ďalšia novela ZDP (zákon č. 408/2021 Z. z.) spresňuje, že oslobodenie finančného príspevku na stravu sa primerane použije aj u zamestnancov, ktorých zamestnávatelia nepostupujú podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „ZP“), ale podľa iných osobitných predpisov, napr. podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

S účinnosťou od 1. 1. 2022 z novelizovaného § 5 ods. 7 písm. b) ZDP vyplýva, že od dane sú oslobodené:

  • hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku podľa osobitného predpisu alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov podľa osobitného predpisu– tzv. nepeňažná hodnota stravy,
  • finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu – tzv. peňažná hodnota stravy.

Za osobitný predpis sa považuje § 152 ZP a od 1. 1. 2022 je odkaz na osobitný predpis uvedený už aj pri zabezpečení stravovania na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov, a tak nepeňažná forma stravy je pre účely oslobodenia od dane limitovaná. To znamená, že od 1. 1. 2022 sú všetky alternatívy zabezpečovania stravovania zamestnancov z daňového hľadiska zrovnoprávnené a od dane je oslobodený len ten príspevok na stravovanie, ktorý je poskytovaný podľa § 152 ZP.

ZP ustanovuje povinnosť zamestnávateľa prispievať zamestnancom na stravovanie z dvoch zdrojov:

  • z nákladov zamestnávateľa v rámci rozsahu (rozpätia vymedzeného sumou najnižšieho a najvyššieho príspevku) ustanoveného v ZP, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovných cestách v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) a aktuálneho opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného [s účinnosťou od 1. 7. 2019 je ustanovená suma stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín vo výške 5,10 eur, t. j. zamestnávateľ môže na jedno jedlo prispievať maximálne vo výške 2,81 eur (po zaokrúhlení na najbližší eurocent nahor)],
  • zo sociálneho fondu, pričom súčasná právna úprava minimálnu a ani maximálnu výšku príspevku na stravovanie nepredpisuje; o výške príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu rozhoduje zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov. Ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov nepôsobia, rozhoduje zamestnávateľ sám, pričom podmienky poskytovania príspevkov je povinný upraviť vo vnútornom predpise.

Z uvedeného vyplýva, že príspevok zamestnávateľa na stravovanie poskytovaný z prevádzkových nákladov zamestnávateľa je oslobodený od dane a nepodlieha odvodom na poistné pri každej forme zabezpečenia stravy (teplé jedlo, gastrolístok, finančný príspevok) len v tom prípade, ak je poskytnutý zamestnancovi do výšky 55 % sumy stravného (2,81 eur). Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu (aj nad sumu 2,81 eur) sa nepovažuje za zdaniteľný príjem a nepodlieha ani odvodom na poistné, keďže výška príspevku upravená v ZP nie je limitovaná minimálnou ani maximálnou výškou, ako ani percentuálnym podielom z tvorby sociálneho fondu.

Upozornenie: Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy zvýšené opatrením MPSVR č. 176/2019 Z.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.