Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 eur

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Príjmom zamestnanca je okrem peňažného plnenia aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom, napr. poskytnutie pôžičky s úrokom nižším alebo žiadnym, uzatvorenie a uhradenie poistnej sumy životnej poistky, zaplatenie nájomného za zamestnanca, poskytnutie vozidla zamestnávateľa na súkromné používanie bez úhrady nákladov, dobrovoľné preplatenie očkovania proti chrípke a pod.

Od 1. 1. 2022 bol na základe novely č. 301/2019 Z. z. zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) schválený nový druh plnenia ako nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi do výšky 500 eur,ktoré po splnení zákonných podmienok nebude podliehať zdaneniu.

Nový druh nepeňažného plnenia a podmienky na uplatnenie oslobodenia od dane

Nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP je nový druh nepeňažného plnenia, ktorý sa považuje za príjem zo závislej činnosti, ktorý je oslobodený od dane. Uvedené vyplýva z § 5 ods. 7 písm. o) ZDP [pred novelizáciou išlo o písm. r)], podľa ktorého:

"Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov [§ 2 písm. i)]; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu.“

Táto legislatívna novinka nadobudla účinnosť dňa 1. 1. 2022. Dňa 27. 10. 2021 bola schválená ďalšia novela ZDP (zákon č. 408/2021 Z. z. – čl. II), na základe ktorej sa s účinnosťou od 1. 1. 2022 spresňuje text, podľa ktorého sa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2022 použije až na nepeňažné plnenie poskytnuté a zúčtované zamestnancom po 31. 12. 2021 (t. j. prvýkrát v spracovaní výplat za mesiac január 2022 vyplatených v mesiaci február 2022).

Nepeňažné plnenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) ZDP poskytnuté zamestnancovi bude oslobodené od dane, ak budú splnené tieto zákonné podmienky:

  • bude poskytnuté v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov,
  • zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nebudú uplatnené ako daňový výdavok,
  • oslobodenie od dane sa na nepeňažné plnenie do výšky 500 eur uplatní sumárne od všetkých zamestnávateľov, t. j. nie od každého zamest
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.