Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Nové pandemické opatrenia: najdôležitejšie zmeny pre prevádzkovateľov a zamestnávateľov

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: HAVEL & PARTNERS

Od 15. 11. 2021 je účinná nová pandemická legislatíva, zákon č. 412/2021 Z.z. („Zákon“), ktorá sa dotýka takmer každého podnikateľa a zamestnávateľa. Keďže opatrenia boli prijaté a nadobudli účinnosť v neobvykle krátkom čase, prinášame vám stručný prehľad najdôležitejších opatrení, aby Vám nič neušlo.

Nové povinnosti prevádzkovateľov

Covid-pass aj občiansky preukaz

Podľa doterajšej legislatívy boli prevádzkovatelia reštaurácii, obchodov či iných prevádzok povinní kontrolovať vstup osôb do prevádzky. Súčasťou kontroly bolo, že vstupujúca osoba sa preukázala potrebnými dokladmi, a to potvrdením o očkovaní, o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19. Potvrdenie o negatívnom výsledku testu pritom v prípade RT-PCR testu postačovalo na 72 hodín a potvrdenie o antigénovom teste na 24 hodín.

K uvedeným povinnostiam podľa Zákona pribudla povinnosť prevádzkovateľa na účel kontroly pravosti dokladov (napr. potvrdenia o očkovaní) overovať aj totožnosť danej osoby. Z uvedeného možno odvodzovať, že prevádzkovatelia sú oprávnení nahliadnuť do občianskeho preukazu či iného dokladu zákazníka preukazujúceho totožnosť osoby. Odporúčame si tento doklad nefotiť, neodpisovať z neho údaje a jeho spracovanie obmedziť výhradne len na prezretie si dokladu.

Upozorňujeme, že prevádzkovateľ je povinný neumožniť osobe, ktorá sa nepreukáže uvedeným dokladom, vstup do prevádzky, prípadne takúto osobu z priestorov prevádzky vykázať. O pomoc môže pritom požiadať príslušníkov policajného zboru.

Uzatvorenie prevádzky na 30 dní

V prípade porušenia nových povinností, ako aj tých pôvodne zavedených COVID automatom, hrozí prevádzkovateľom okrem doterajších najmä finančných sankcií, aj obmedzenie činnosti samotnej prevádzky. Podľa Zákona je totiž osoba vykonávajúca štátny dozor, teda polícia alebo zástupca Úradu verejného zdravotníctva, oprávnená v prípade porušenia opatrení nariadiť uzatvorenie prevádzky. Nariadením je možné prevádzku alebo jej časť uzatvoriť až na dobu 30 dní. Nariadenie pritom platí okamžite.

V prípade udelenia takejto sankcie odporúčame si riadne uschovať zápisnicu o vykonaní kontroly a uzatvorení prevádzky, pretože prevádzkovateľ je oprávnený voči takémuto rozhodnutiu do 3 dní podať námietky. Okrem uzatvorenia prevádzky hrozí prevádzkovateľom v prípade porušenia pandemických opatrení, napr. kontroly dokumentov zákazníkov, pokuta vo výške až do 7 000 EUR, a v blokovom konaní (na mieste) do 5 000 EUR.

Nové oprávnenia pre zamestnávateľov

Zákon po novom prenáša režim OTP a oprávnenia prevádzkovateľov aj na zamestnávateľov. Platiť by však mali len do 1.5.2022. Aj tú však platia rôzne pravidlá. Zamestnávatelia môžu od zamestnancov vyžadovať, aby sa pri vstupe na pracovisko preukázali potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19, či negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Ak zamestnanec nepredloží ani jeden doklad, mal by sa podrobiť bezplatnému testu na ochorenie COVID-19, ktorý mu ponúkne zamestnávateľ. Detaily a podmienky bezplatného testovania u zamestnávateľov má dodatočne stanoviť Vláda SR.

Nespolupracujúci zamestnanec – prekážka na strane zamestnanca alebo zamestnávateľa?

Zásadnou zmenou je, že zamestnávateľ bude môcť odmietnuť vstup zamestnanca na pracovisko a neumožniť mu výkon práce, ak zamestnanec nepredloží ani jeden doklad (o očkovaní, prekonaní, testovaní), a ani sa nepodrobí testovaniu u zamestnávateľa. O prekážku na strane zamestnanca pôjde iba vtedy, ak povinnosť kontroly zamestnancov zaviedol Úrad verejného zdravotníctva vyhláškou. Zamestnancovi v takom prípade podľa zákona nebude automaticky patriť náhrada mzdy. V súčasnosti, a až do doby vydania vyhlášky Úradom, nepôjde o prekážku na strane zamestnanca. Čo s takýmto zamestnancom, bude ponechané na rozhodnutí zamestnávateľa.  

Kedy bude môcť zamestnávateľ pristúpiť ku kontrole zamestnancov?

Povinnosť, nielen možnosť, kontrolovať zamestnancov budú mať zamestnávatelia  vtedy, keď Úrad verejného zdravotníctva vydá osobitnú vyhlášku. Úrad vo vyhláške sám podmieni vstup na pracovisko režimom OTP, ktorý budú zamestnávatelia kontrolovať.

Zákon však už odteraz umožňuje kontrolovať zamestnancov pri vstupe na pracovisko, teda vyžadovať príslušné doklady alebo zabezpečiť testovanie, a to aj bez vyhlášky.

Musí to byť ale nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci. Kedy však skutočne pôjde o takýto prípad nateraz nie je jednoznačné, a Zákon to opäť ponecháva na interpretácii zamestnávateľov.

Nové sankcie pre všetkých

Zákon prináša okrem nových sankcií určených výslovne prevádzkovateľom aj také, ktorých sa môže dopustiť ktorákoľvek osoba na území Slovenskej republiky. Pokuta až do výšky 1 000 EUR hrozí tým osobám, ktoré úmyselne sťažia, zmaria alebo ohrozia poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Týmto sa má zabezpečiť najmä priamy postih osôb, ktoré zasahujú do ambulantného očkovania či testovania.

Pokuta až do tejto výšky bude hroziť aj tým, ktorý hrubo znevážia alebo urazia lekára, sestričku či iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti počas toho, ako poskytuje zdravotnú starostlivosť (napr. testuje, očkuje, žiada nasadenie respirátora pri vyšetrení). A napokon, Zákon stanovuje uvedenú hranicu pokuty aj v prípade, že osoba sfalšuje zdravotnú dokumentáciu či potvrdenie týkajúce sa zdravotného stavu. Pod toto možno zaradiť falšovanie COVID-PASS-u, potvrdenia o očkovaní a ďalších dokumentov.

Vzhľadom na to, že stále pretrváva mimoriadna situácia, uvedená horná hranica pokuty sa zvyšuje až na 1 500 EUR. Pokutu možno znížiť jej úhradou v blokovom konaní, t. j. na mieste, výška pokuty vtedy bude najviac 700 EUR. Mimo mimoriadnej situácie to bude do 500 EUR.

A čo ďalej?

Spojujúcim prvkom uvedených opatrení je, že je potrebné očakávať a sledovať ich doplnenia a zmeny, ktoré pravdepodobne prídu v nasledujúcich dňoch. Najmä v prípade zamestnávateľov má Úrad verejného zdravotníctva SR alebo iný orgán verejného zdravotníctva, prijať bližšie usmernenie k tomu, ktorí zamestnávatelia sú povinní kontrolovať OTP režim svojich zamestnancov. Usmerneniu však v zmysle Zákona bude predchádzať uznesenie Vlády SR.

Vláda má okrem toho rozhodovať aj o podmienkach a okolnostiach bezplatného testovania zamestnancov, ktorí sa odmietnu preukázať zamestnávateľom potvrdeniami o očkovaní, prekonaní, či o už predtým absolvovanom negatívnom teste. S prípadným nastavením kontroly zamestnancov pri vstupe na pracovisko, či analýzou zákonných možností ako zamestnávateľa, Vám samozrejme radi pomôžeme už teraz.

Zdroj: 

 Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.