Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Novela Zákonníka práce umožní uzatvárať nový typ dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS

S účinnosťou od 1. januára 2023 v zmysle novely Zákonníka práce (novela zverejnená v Zbierke zákonov ako zákon č. 248/2022 Z. z. zo dňa 15.06.2022) bude možné na sezónne práce (presne špecifikované v prílohe č. 1b k Zákonníku práce) uzatvárať osobitný typ dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Sezónne práce je možné v zmysle Zákonníka práce vykonávať na základe:

  • pracovnej zmluvy, kedy vzniká medzi zamestnávateľom a zamestnancom pracovný pomer alebo
  • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Sezónnou prácou v zmysle Zákonníka práce sú práce, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku.

V prípade sezónnych prác, ak sú vykonávané na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej na určitú dobu je možné ďalšie predĺženie (t. j. viac ako dvakrát) alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky.

Sezónne práce je možné vykonávať aj na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov), ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

Vo všeobecnosti zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru iba výnimočne.

Podmienka výnimočnosti v zmysle predchádzajúcej vety sa v zmysle novely Zákonníka práce od 01.01.2023 nevzťahuje na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce osobitne upravenej v § 228a ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

Takúto dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce možno od 01.01.2023 uzatvoriť a vykonávať na jej základe pracovnú činnosť v rozsahu najviac 520 hodín v kalendárnom roku, ak ide o výkon sezónnej práce podľa prílohy č. 1b k Zákonníku práce.

Pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

  • sa do rozsahu pracovnej činnosti započítava aj pracovná činnosť vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce,
  • priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za štyri mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín.

Dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce možno uzatvoriť najviac na 8 mesiacov.

V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

Odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Presné vymedzenie jednotlivých druhov sezónnej práce, na ktoré je možné uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je uvedené v prílohe č. 1b k Zákonníku práce nasledovne:

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.