Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Plánované zvýšenie sumy stravného a sumy náhrady za použitie motorového vozidla

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Príspevok rozoberá aktuálne plánované legislatívne zmeny v súvislosti so zvýšením sumy stravného a sumy základnej náhrady za použitie motorového vozidla pri pracovných cestách.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo 31. mája 2022 predbežné informácie, v ktorých uvádza, že dôjde k zvýšeniu sumy stravného a sumy náhrady za použitie motorového vozidla podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, t. j. pôjde o vydanie nového:

  • opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného,
  • opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Naposledy došlo k zvýšeniu sumy stravného a sumy náhrady za použitie motorového vozidla od 1. mája 2022 z dôvodu nárastu príslušných indexov medzi príslušným mesiacom roka 2019 (kedy následne došlo k zamrazeniu zvyšovania na základe zmeny zákona o cestovných náhradách) a decembrom 2021. Pri sume stravného išlo o zvýšenie o 17,5 % (opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného) a pri sume základnej náhrady za použitie motorového vozidla o 10,1 % (opatrenie č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách).

I. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného

Z odôvodnenia predkladateľa vyplýva, že zvýšenie vyplýva z rastu indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní medzi mesiacom december 2021 a mesiacom apríl 2022 (zvýšenie účinné od 1. mája 2022). V mesiaci apríl 2022 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike hodnotu 105,7. Oproti základni, ktorá predstavuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného, ide o zvýšenie o 5,7 percentuálneho bodu. 

Zmena je uvedená v tabuľke nižšie:

Časové pásmo

Pôvodné sumy stravného

Nové sumy stravného

Rozdiel

5 až 12 hodín

6 eur

6,40 eura

0,40 eura

12 až 18 hodín

9 eur

9,60 eura

0,60 eura

nad 18 hodín

13,70 eura

14,50 eura

0,80 eura

Poznámka: Sumy stravného sú zaokrúhlené podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách na desať eurocentov nahor. 

Predpokladaná účinnosť

Podľa § 5 ods. 2 zákona o cestovných náhradách sumy stravného pre jednotlivé časové pásma ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zvýšené sumy stravného patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené.

Vzhľadom na porovnateľnú dĺžku procesu v súvislosti s uvedenými indexmi za december 2021 a opatrením č. 116/2022 Z. z. účinným od 1. mája 2022, možno odhadnúť, že k zvýšeniu sumy stravného dôjde najskôr od 1. septembra 2022.

Vplyv na stravovacie poukážky

Zvýšenie súm stravného bude mať vplyv aj na aplikáciu § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorý upravuje stravovanie zamestnancov, a to v tomto rozsahu:

  • zvýšenie minimálnej hodnoty stravovacích poukážok, prostredníctvom ktorej si zamestnanec zabezpečuje hlavné jedlo počas pracovnej zmeny na 4,80 eur (z pôvodnej sumy 4,50 eura)

Podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce:

„Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. (...)“

0,75 * 6,40 eura = 4,80 eura – zvýšenie zo sumy 4,50 eura na 4,80 eura

  • zvýšenie minimálneho príspevku zamestnávateľa z ceny jedla podľa Zákonníka práce

Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce:

„Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.“

Napr. 0,55 * 4,80 eura (minimálna hodnota stravovacej poukážky) = 2,64 eura – zvýšenie minimálneho príspevku z 2,48 eura na 2,64 eura

  • zvýšenie hornej hranice príspevku na stravovanie podľa uvedeného § 152 ods. 3 Zákonníka práce

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.“

0,55 * 6,40 eur = 3,52 eura –  zvýšenie hornej hranice z 3,30 eura na 3,52 eura

 

Stav k 1. 5. 2022

Navrhované zvýšenie

 Nárast

Minimálna hodnota stravovacej poukážky

4,50 eura

4,80 eura

0,30 eura

Minimálny príspevok zamestnávateľa

55 % – 2,48 eura

 

55 % – 2,64 eura

0,16 eura

 

II. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Z odôvodnenia vyplýva, že zvýšenie vychádza z vývoja (rastu) indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel medzi mesiacom december 2021 (zvýšenie účinné od 1. mája 2022) a mesiacom apríl 2022. V apríli 2022 dosiahol mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel hodnotu 106,4 %. Oproti základni (t. j. príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy základnej náhrady) ide o zvýšenie o 6,4 percentuálneho bodu.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

 

Sumy od 1. 5. 2022

Nové sumy

Rozdiel

jednostopové vozidlá a trojkolky

0,059 eura

0,063 eura

0,004 eura

osobné cestné motorové vozidlá

0,213 eura

0,227 eura

0,014 eura

Poznámka: Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sú zaokrúhlené podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách na tri desatinné miesta nahor.

Predpokladaná účinnosť

Podľa § 7 ods. 2 zákona o cestovných náhradách sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zvýšené sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené.

S prihliadnutím na porovnateľnú dĺžku procesu v súvislosti s predmetným opatrením účinným od 1. mája 2022 možno rovnako odhadnúť, že k zvýšeniu náhrady za používanie cestných motorových vozidiel dôjde najskôr od 1. septembra 2022.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.