Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Podpora v čase skrátenej práce

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Zdroj: časopis Právo pre ROPO a obce 10/2021

Príspevok sa zaoberá novou právnou úpravou týkajúcou sa poskytovania podpory v čase skrátenej práce. Článok poukazuje najmä na vymedzenie pojmu podpora v čase skrátenej práce, podmienky poskytnutia podpory, pričom rozoberá tiež náležitosti žiadosti o poskytnutie podpory, sumu podpory, obdobie poskytovania podpory a odvody v súvislosti s jej poskytnutím.

Dňa 1. júna 2021 nadobudol platnosť  
zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 (ďalej len "zákon o podpore v čase skrátenej práce"), ktorý upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (ďalej len "podpora") na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa.
Zákon o podpore v čase skrátenej práce  
nadobúda účinnosť 31. decembra 2021 
 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022 a 1. januára 2023.
Najmä na základe skúseností z doterajšieho priebehu ekonomickej krízy v dôsledku pandémie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a tiež z tzv. "Prvej pomoci", ktorá je poskytovaná ako aktívne opatrenie na trhu práce formou konkrétneho projektu po predchádzajúcom schválení jeho podmienok vládou SR, vznikla dôvodná potreba zakotviť v právnom poriadku stály, stabilný a samostatným zákonom ustanovený nástroj pasívnej politiky trhu práce (dôvodová správa k zákonu o podpore v čase skrátenej práce).
Podstatou tohto nástroja má byť poskytovanie právne nárokovateľnej podpory, ktorá bude účelovo jednoznačne určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. "skrátenej práci". Z hľadiska hospodárskej praxe ide o situácie, keď zamestnávateľovi vznikajú nezanedbateľné mzdové náklady, ktoré však z dôvodu obmedzenia jeho prevádzkovej činnosti bez vlastného zavinenia nie sú pokryté ekonomickou činnosťou, resp. príjmami z nej (dôvodová správa k zákonu o podpore v čase skrátenej práce).
Účelom zákona o podpore v čase skrátenej práce je okrem zabezpečenia krytia časti náhrady mzdy alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ z dôvodu vonkajších faktorov nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu, aj udržanie pracovných miest a konkurencieschopnosti zamestnávateľov v čase hospodárskej krízy, recesie a krízovej situácie. Zároveň sa predpokladá, že zákon o podpore v čase skrátenej práce primeraným spôsobom doplní pôsobenie doteraz zavedených opatrení aktívnej politiky na trhu práce na riešenie negatívnych vplyvov mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu na zamestnanosť (dôvodová správa k zákonu o podpore v čase skrátenej práce).
Ďalším dôvodom prijatia zákona o podpore v čase skrátenej práce je aj postupné zavádzanie stálych nástrojov "skrátenej práce" vo všetkých krajinách EÚ, ktoré sa tak stáva kritériom konkurencieschopnosti krajiny, a aj tlak EÚ na zavádzanie trvalých nástrojov na udržanie zamestnanosti a kompenzáciu straty príjmov. Tento zákon je tiež reakciou na pomerne úspešný a v krajinách EÚ známy nemecký systém tzv. "Kurzarbeitergeld" (dôvodová správa k zákonu o podpore v čase skrátenej práce).
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.