Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Pomoc štátu zamestnávateľom počas COVID-19

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Počas pandémie COVID-19 nedokáže prevažná väčšina zamestnávateľov udržať pracovné miesta. Neschopnosť financovať cenu práce má existenčné dôsledky pre zamestnávateľov, zamestnancov a následne pre celú ekonomiku štátu. Opatrenia na trhu práce sú predmetom regulácie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Zákon o službách zamestnanosti štandardne upravuje dva základné nástroje pomoci zamestnávateľom pri záchrane pracovných miest.

Ustanovenie § 50k zákona o službách zamestnanosti upravuje príspevok na podporu udržania pracovných miest. Príspevok sa môže poskytnúť (nie je na to právny nárok) zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov, na základe ktorých po dohode s úradom na prechodné obdobie obmedzí svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 40 % ustanoveného týždenného pracovného času. Mesačná výška príspevku je 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi, najviac 60 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov. Príspevok sa poskytuje za dni, v ktorých bola zamestnancovi poskytnutá náhrada mzdy, v úhrne najviac za 120 dní, ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na obdobie 12 mesiacov. Ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na kratšie obdobie ako 12 mesiacov, úhrn počtu dní, za ktoré sa poskytne príspevok, sa pomerne kráti.

Ustanovenie § 53e zákona o službách zamestnanosti upravuje finančnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikochMinisterstvo financií SR môže na podporu udržania zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je malým podnikom alebo stredným podnikom poskytnúť finančnú pomoc vo forme záruky za úver poskytnutý bankou alebo vo forme úhrady časti úroku z úveru poskytnutého bankou.

„PRVÁ POMOC ZAMESTNANCOM, ZAMESTNÁVATEĽOM a SZČO“

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vzniknutú na trhu práce štandardné podporné nástroje zamestnávania nemohli byť dostatočné. Štát preto musel urýchlene pristúpiť k zavádzaniu nových opatrení na trhu práce.

Zákonom č. 66/2020 Z. z. sa s účinnosťou od 04. 04. 2020 novelizoval § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanos

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.