Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Požívanie alkoholu v priestoroch zamestnávateľa po skončení pracovného času

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Môže zamestnávateľ postihovať zamestnancov za požívanie alkoholických nápojov v priestoroch zamestnávateľa po skončení výkonu práce (napr. na parkovisku zamestnávateľa, v zmluvnej doprave zamestnávateľa a pod.)? V článku sa venujeme tejto problematike podrobnejšie.

Zamestnávatelia majú tendenciu hodnotiť konanie zamestnancov ako porušenie pracovnej disciplíny, zamestnanci zase oponujú okamihom skončenia pracovného času a nemožnosti zamestnávateľa hodnotiť ich konanie „v súkromnom čase“.

Na účely predmetného článku je dôležité uviesť, že porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom sa neviaže na plynutie pracovného času.

Prípadný záver o tom, že porušenia pracovnej disciplíny sa môže zamestnanec dopustiť len v okamihu plynutia pracovného času rozvrhnutého zamestnávateľom, podľa nás nezodpovedá nielen teoreticko-právnej koncepcii existencie úpravy pracovnej disciplíny zamestnancov, ale ani napr. príkladmému výpočtu povinností zamestnanca obsiahnutých v ustanovení § 81 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), keď napr. v predmetnom ustanovení sa uvádzajú povinnosti zamestnanca, ktorých nesplnenie bude zjavne možno považovať za porušenie pracovnej disciplíny zamestnancov a ich splnenie bude možné realizovať napr. len v čase mimo rozvrhnutia pracovného času (napr. dodržiavanie liečebného režimu zamestnancov, plnenie oznamovacích povinností, dodržiavanie záväzku mlčanlivosti a pod).

Iný výklad by totiž smeroval k zásahu do oprávnených záujmov zamestnávateľa, lebo ak by dodržiavanie povinností zamestnancom bolo viazané výlučne na dobu plynutia pracovného času, ich porušovanie po jeho skončení by vytvorilo zásah do účelu ich konštituovania zákonodarcom.

Pojem „pracovná disciplína“ patrí vo všeobecnosti medzi najčastejšie používané pojmy v pracovnom práve a jeho obsah je bežne známy tak zamestnancom, ako aj zamestnávateľom. Pracovnoprávna teória pod pojmom „pracovná disciplína“ rozumie súhrn právnych noriem upravujúcich pracovnú disciplínu, ako aj súhrn povinností zamestnanca a v neposlednom rade dodržiavanie povinností zamestnancom.

Vo všeobecnosti obsahovou náplňou pojmu pracovná disciplína sú povinnosti zamestnanca (možno použiť aj pojem „pracovné povinnosti“). Aby sa mohlo uvažov

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.