Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Pracovnoprávne „výhody“ osamelého zamestnanca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Sociálny aspekt pracovného zákonodarstva má viacero rozmerov. Nie je to len o zdraviu neškodlivom, bezpečnom a uspokojivom nastavení samotných podmienok výkonu práce. Je to aj o zohľadnení určite osobitnej, veľmi často zraniteľnej, možno povedať aj inak súkromnej pozície zamestnanca pri určovaní týchto pracovných podmienok. Osobitným spôsobom zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) chráni osamelého zamestnanca. Priznaním určitých pracovnoprávnych nárokov zohľadňuje jeho neľahkú životnú situáciu. Podmienkou uplatňovania týchto nárokov je status osamelého zamestnanca.

Kto je to osamelý zamestnanec?

Definíciu osamelého zamestnanca upravuje § 40 ods. 1 a 2 Zákonníka práce. Podľa citovaného ustanovenia je osamelým zamestnancom zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený alebo rozvedený muž, slobodná, ovdovená alebo rozvedená žena.

Znamená to, že zamestnanca možno považovať za osamelého za splnenia oboch kumulatívnych podmienok:

  1. zamestnanec (bez rozdielu pohlavia) žije sám a 
  2. je rozvedený, slobodný alebo ovdovený.

Všeobecne možno prijať záver, že sám nežije ten, kto žije s inou osobou v spoločnej domácnosti.

Legálnu definíciu spoločnej domácnosti, objasnenú aj judikatúrou slovenských súdov, nájdeme v ustanovení § 115 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.). Spoločnú domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré trvale spolu žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Spoločná domácnosť spravidla predpokladá aj spoločné bývanie (rozhodnutie Krajského súdu v Plzni č. 12/1968, 5 CO 54/67).

V tejto súvislosti nie je zásadne rozhodujúce ani to, či člen domácnosti je v nej prihlásený na prechodný alebo trvalý pobyt. Ide totiž o administratívnu záležitosť, ktorá nič nemení na úmysle žiť natrvalo v určitej spoločnej domácnosti. Spoločná úhrada nákladov znamená spoločné zdieľanie vzájomných životných nákladov členov domácnosti.

Podmienku osamelosti podľa § 40 ods. 1 Zákonníka práce možno považovať za splnenú, ak zamestnanec síce žije v jednom dome alebo byte s inými fyzickými osobami, ale navzájom sa nepodieľajú na úhrade nákladov domácnosti. Bývanie niekoľkých osôb v spoločnom byte nie je ešte spoločnou domácnosťou, aj keď prípadné nájomné, plyn, elektrinu a iné platby znášajú spoločne rovnakým dielom, ak inak každá osoba žije na svoj účet a k ostatným nemá bližší hospodársky ani citový vzťah (R 34/1960).

Z uvedeného vyplýva, že splnenie prvej podmienky „žiť sám (osamote)“ nemožno vykladať prísne gramaticky a za osamelého zamestnanca pokladať len zamestnanca, ktorý žije fyzicky úplne osamote. Definičné znaky osamelého zamestnanca naplní aj zamestnanec (zamestnankyňa), ktorý žije so svojim dieťaťom a poskytuje mu výchovu, výživu a starostlivosť.

Z definície osamelého zamestnanca ďalej a priori nemožno vylúčiť osamelú matku, ktorá býva s rodičmi, aj keď jej občas s výchovou dieťaťa pomáhajú, bez toho, aby sa skúmala druhá podmienka spoločnej domácnosti, t. j. spoločná úhrada nákladov.

Súčasne podľa § 40 ods. 2 Zákonníka práce je osamelým zamestnancom aj osamelý muž alebo osamelá žena z iných vážnych dôvodov. Dôvodová správa k Zákonníku práce objasňuje, že osamelým zamestnancom z iných vážnych dôvodov sa rozumie napríklad, ak je zamestnanec osamelý z dôvodu dlhodobého liečenia jedného z manželov, z dôvodu nástupu na výkon trestu odňatia slobody či z dôvodu dlhodobého pobytu manžela v zahraničí.

Zákonná formulácia „iné vážne dôvody“ ponúka

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.