Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Praktické problémy pri vysielaní zamestnancov

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Vysielanie zamestnancov do zahraničia je stále aktuálna téma. Slovenské spoločnosti sa uchádzajú o zákazky v zahraničí a následne ich aj uskutočňujú. Pri poskytovaní služieb v zahraničí je potrebné v prvom kroku rozlíšiť,  či pôjde o vysielanie alebo dočasné pridelenie. Ide o dva odlišné inštitúty a na základe identifikovania jedného z nich je potom potrebné urobiť následné kroky. Napr. v Rakúsku je potrebné urobiť iné ohlásenie a vyplniť iné formuláre.

V praxi veľakrát spoločnosti zistia, že nemajú na uskutočnenie zákazky dostatočný počet svojich zamestnancov alebo je z nejakého dôvodu pre ne nevýhodné využiť na uskutočnenie zákazky svojich zamestnancov. Dochádza teda k uzatvoreniu zmluvy o dielo alebo zmluvy o spolupráci medzi spoločnosťou a živnostníkom (SZČO).

Závislá práca – úprava v Zákonníku práce

V zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonníka práce“) závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Podľa odseku 3 „Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.“

Uvedené ustanovenia Zákonníka práce majú za cieľ zamedziť obchádzaniu aplikácie ustanovení Zákonníka práce. Zákonník práce poskytuje zamestnancom mnohé benefity, na ktoré SZČO nemajú nárok – platená dovolenka, ustanovený pracovný čas, garantovaná mzda, určená výpovedná doba, ako aj odstupné v niektorých prípadoch ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Pokiaľ vzťah medzi dvoma subjektmi spĺňa definíciu závislej práce, nie je v súlade s právnymi predpis

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.