Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Právne postavenie zamestnanca a zamestnávateľa pri vážnom ohrození života alebo zdravia, právna úprava

Kategória: Zodpovednostné vzťahy Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pri zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatná spolupráca zamestnancov so zamestnávateľom. Zamestnávateľ musí vykonať aj preventívne opatrenia v záujme zabezpečenia bezpečnosti zamestnancov pri výkone závislej práce. Pritom oboznamovanie a informovanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce je kontinuálny proces. Popri uvedenom má zamestnávateľ podľa § 8 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) aj právne povinnosti pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia zamestnancov. Pri zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov majú určité práva a právne povinnosti aj pracujúci zamestnanci, pričom ich súhrn tvorí právne postavenie zamestnanca.

Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce

Podľa § 10 zákona o BOZP platí, že zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť zúčastňovať sa na riešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vopred s nimi prerokúvať otázky, ktoré môžu podstatne ovplyvňovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zamestnávateľ je povinný predložiť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť podklady a určiť im lehotu najmenej piatich pracovných dní odo dňa predloženia podkladov na vyjadrenie sa k:

  • návrhu koncepcie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, k návrhu programu jej realizácie a k ich vyhodnoteniu,
  • návrhu na výber pracovných prostriedkov, technológií, organizácie práce, k pracovnému prostrediu a k pracovisku,
  • návrhu na určenie odborných zamestnancov na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb a k úlohám podľa § 8 ods. 1 písm. a), § 21 ods. 1 a § 22 ods. 1 zákona o BOZP,
  • vykonávaniu úloh preventívnych a ochranných služieb, ak sa tieto úlohy vykonávajú dodávateľským spôsobom,
  • posúdeniu rizika, určeniu a vykonávaniu ochranných opatrení vrátane poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov a prostriedkov kolektívnej ochrany,
  • pracovným úrazom, nebezpečným udalostiam, chorobám z povolania a k ostatným poškodeniam zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a k návrhom opatrení,
  • spôsobu a rozsahu informovania zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a určených odborných zamestnancov na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb,
  • plánovaniu a zabezpečovaniu oboznamovania a informovania zamestnancov podľa § 7 zákona o BOZP a ku školeniu zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

Oboznamovanie a informovanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti práce  

Podľa § 7 ods. 1 zákona o BOZP platí, že zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca:

a)    s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť,

b)   s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi,

c)    so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

K písm. a)

Pre výklad spojenia „právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ je potrebné použiť osobitnú právnu úpravu, predovšetkým § 39 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Podľa uvedeného ustanovenia Zákonníka práce právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú predpisy na ochranu života a predpisy na ochranu zdravia, hygienické a protiepidemické predpisy, technické predpisy, technické normy, dopravné predpisy, predpisy o požiarnej ochrane a predpisy o manipulácii s horľavinami, výbušninami, zbraňami, rádioaktívnymi látkami, jedmi a inými látkami škodlivými zdraviu, ak upravujú otázky týkajúce sa ochrany života a zdravia. Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú aj pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané zamestnávateľmi po dohode so zástupcami zamestnancov; ak k dohode nedôjde do 15 dní od predloženia návrhu, rozhodne príslušný inšpektorát práce podľa osobitného predpisu.  

V kontexte uvedeného je predpisom upravujúcim bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci napríklad aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ale patrí sem aj vykonávacia právna úprava, teda nariadenia vlády, vyhlášky, opatrenia a výnosy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Pokiaľ si zamestnávatelia vydajú vnútorné normatívne predpisy bezpečnosti práce, môžu ich označiť ako pravidlá alebo zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, tieto môžu byť vydávané len po dohode so zástupcami zamestnancov, ktorými môžu byť: zamestnanecký dôverník, zamestnanecká rada alebo odborový orgán. Pritom nepostačí len ich prerokovanie so zástupcami zamestnancov, ale je potrebná dohoda s nimi, podľa kogentnej právnej úpravy. Pritom zamestnávateľ musí byť schopný riadne preukázať uzatvorenie takejto dohody, môže to byť napríklad predložením zápisnice z rokovania zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov, z ktorej vyplýva dohoda o tomto vnútornom predpise.

UPOZORNENIE:

Pretože zásady/pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „pravidlá bezpečnosti“)  vydané zamestnávateľom sú vnútorným normatívnym predpisom, musí tento spĺňať jednotlivé predpoklady, ktoré vyplývajú aj z hierarchickej výstavby právneho poriadku štátu. Predovšetkým pravidlá bezpečnosti nesmú byť v rozpore s právnym poriadkom štátu, teda nielen s ústavnými zákonmi a zákonmi, ale aj súvisiacou vykonávacou právnou úpravou. Pokiaľ by k porušeniu uvedeného došlo, v danej časti by boli uvedené pravidlá bezpečnosti neplatnými, a to absolútne. Taktiež nesmú ísť nad rozsah platnej právnej úpravy. Pravidlá bezpečnosti však môžu konkretizovať právnu úpravu na konkrétne podmienky zamestnávateľa, ktoré u neho platia. Tak napríklad môžu obsahovať špecifiká noriem spotreby závislej práce.

V neposlednom rade majú pravidlá bezpečnosti práce obmedzenú personálnu pôsobnosť len na podriadených zamestnancov zamestnávateľa, ktorý ich vydal. Preto pravidlá bezpečnosti práce nemôžu stanoviť prá

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.