Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Súhlas úradu práce so skončením pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnancovi so zdravotným postihnutím

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Od 1. apríla 2022 platí zákon č. 82/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o poslaneckú novelu zákonov.

Znenie uvedeného zákona nadväzuje na:

  • § 66 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „ZP“), podľa ktorého:

Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) a e).

  • § 13 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanostia o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“):

Do pôsobnosti úradu patrí

e) rozhodovať o

3. udelení alebo neudelení predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím. 

Predkladateľ návrhu reaguje na kritiku praxe, že úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) rozhodujú o takýchto žiadostiach dlho (t. j. v lehote podľa Správneho poriadku, resp. aj dlhšie), a teda navrhol riešenie v podobe skrátenia lehoty na rozhodovanie úradu práce na sedem pracovných dní a v prípade, ak úrad práce nerozhodne, navrhol zaviesť fikciu súhlasu so skončením pracovného pomeru.

Ustanovenie § 70 ods. 10 zákona o službách zamestnanosti po novele stanovuje:

„V konaní podľa § 13 ods. 1 písm. e) tretieho bodu úrad rozhodne do siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Ak úrad v lehote na vybavenie žiadosti podľa prvej vety nevydal rozhodnutie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým udelil súhlas zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.