Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Úmrtie zamestnanca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Eva Gášpárová

Po úmrtí zamestnanca mnoho problémov musí riešiť zamestnávateľ i pozostalí. Samostatne túto problematiku nerieši žiaden zákon, na účely vysporiadania peňažných nárokov zomrelého zamestnanca a daňových povinností je potrebné vychádzať predovšetkým zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“).

Zánik pracovnoprávneho vzťahu a s ním spojené povinnosti zamestnávateľa

Základným právnym následkom smrti zamestnanca je zánik pracovnoprávneho vzťahu. Pracovnoprávny vzťah založený pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom ako pracovný pomer, zaniká smrťou zamestnanca podľa ustanovenia § 59 ods. 4 Zákonníka práce.

Zánik pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodou o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Zákonník práce neustanovuje. Smrťou osoby, ktorá tieto práce vykonáva, pracovnoprávny vzťah tiež zaniká, nakoľko naďalej by nemohla byť dodržaná podmienka vykonávania prác osobne zamestnancom v súlade s ustanovením § 224 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

Zabezpečenie pozostalých pri úmrtí zamestnanca Zákonník práce neupravuje, v ustanovení § 156 poukazuje na riešenie zabezpečenia upravených osobitnými predpismi, ktorými sú predovšetkým zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), v zmysle ktorého pozostalým môže vzniknúť z dôchodkového poistenia nárok na vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok a zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v z. n. p., v zmysle ktorého osobe, ktorá zabezpečila pohreb vzniká nárok na príspevok na pohreb ako štátnu sociálnu dávku. Vybavovanie potrebných náležitosti nezabezpečuje zamestnávateľ, ale pozostalí.

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Oznámenie o úmrtí fyzickej osoby je Sociálnej poisťovni povinná zaslať obec, ktorá vedie matriku a do knihy úmrtí fyzickú osobu zapísala. Ustanovuje jej to § 233 ods. 7 zákona o sociálnom poistení. V zmysle ustanovenia § 231 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný odhlásiť zamestnanca z registra poistencov Sociálnej poisťovne ku dňu úmrtia, ktorý je totožný s dňom zániku pracovnoprávneho vzťahu, a to do 8 dní od zániku pracovnoprávneho vzťahu.

V zmysle § 231 ods. 1 písm. j) zákona o sociálnom poistení je zamestnávateľ povinný viesť na účely sociálneho poistenia evidenciu o svojich zamestnancoch a túto evidenciu predložiť Sociálnej poisťovni v lehote splatnosti odvádzaného poistného za kalendárny mesiac, v ktorom zamestnancovi skončil právny vzťah k zamestnávateľovi. Takouto evidenciou je Evidenčný list dôchodkového poistenia, v ktorom sa uvádzajú údaje na účely dôchodkového zabezpečenia od vzniku sociálneho poistenia u zamestnávateľa, po celé obdobie trvania tohto poistenia. Pri úmrtí zamestnanca sa okrem iných údajov v evidenčnom liste uvádza:

  • v rubrike dátum zániku pracovného pomeru – dátum úmrtia zamestnanca,
  • v rubrike obdobie dôchodkového poistenia do – dátum, ktorý bezprostredne predchádza dňu úmrtia zamestnanca (dňom úmrtia už vzniká nárok na pozostalostné dôchodkové dávky),
  • v rubrike vymeriavací základ – suma vymeriavacieho základu dosiahnutá do dňa, ktorý bezprostredne predchádza dátumu úmrtia zamestnanca, pričom do vymeriavacieho základu sa započítava aj vymeriavací základ stanovený z poslednej vyúčtovanej mzdy zosnulého zamestnanca, aj keď mzda bola súčasťou peňažného nároku, ktorý bol v zmysle § 35 ods. 1 Zákonníka práce vyplatený manželke/-ovi, deťom alebo rodičom, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti alebo sa posledná mzda stala predmetom dedičstva.

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Úmrtie fyzickej osoby je úrad poverený vedením matriky oznámiť úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý túto skutočnosť podľa ustanovenia § 23 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) oznamuje príslušnej zdravotnej poisťovni. Smrťou fyzickej osoby verejné zdravotné poistenie podľa § 5 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení zaniká. Zamestnávateľ je v súlade s § 24 písm. c) zákona o zdravotnom poistení povinný odhlásiť zomrelého zamestnanca v príslušnej zdravotnej poisťovni, a to do ôsmich pracovných dní odo dňa, kedy došlo k úmrtiu. V súvislosti s ročným zúčtovaním poistného na zdravotné poistenie zamestnávateľ nemá žiadne povinnosti. Podľa § 19 ods. 1 písm. d) zákona o zdravotnom poistení zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie za poistenca, ktorý zomrel nemusí vykonať.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

Zamestnávateľ je v zmysle § 39 ods. 5 ZDP povinný za obdobie, za ktoré zosnulému zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem vystaviť na základe údajov zo mzdového listu Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie. Do príjmu zosnulého zamestnanca sa započítavajú:

  • zúčtované a zamestnancovi vyplatené príjmy zo závislej činnosti,
  • zamestnancovi zúčtované mzdové nároky, ktoré podľa § 35 ods. 1 Zákonníka práce po úmrtí zamestnanca vo výške štvornásobku jeho priemerného zárobku prešli postup
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.