Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Úprava výšky stravného od 1. mája 2022 – príklady

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) dochádza od 1. mája 2022 k úprave súm stravného pre pracovné cesty a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel. Článok priblíži, aký dosah to prináša nielen na výšku stravného poskytovaného pri pracovných cestách, ale aj na rozsah zabezpečovania stravovania pre zamestnancov zo strany zamestnávateľa.

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel zvyšuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR“) opatrením na základe údajov Štatistického úradu SR o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o indexe cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Zvýšenie súm sa podľa § 8 ods. 1 zákona o cestovných náhradách vykoná, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %; sumy náhrad sa zvýšia o percento príslušného rozdielu. Zvýšené sumy náhrad patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené. 

Podľa § 8 ods. 2 zákona o cestovných náhradách platí:

 „Sumy stravného sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor. Sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel sa zaokrúhľujú na tri desatinné miesta nahor.“

Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy zvýšené opatrením MPSVR č. 176/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2019. V roku 2020 bol z dôvodu pandémie prijatý zákon č. 127/2020 Z. z., ktorý novelizoval § 8 zákona o cestovných náhradách, v zmysle ktorého sa mechanizmus na zvyšovanie súm stravného do 31. decembra 2021 neuplatňoval. Výška stravného sa začala posudzovať až v januári 2022, a keďže sa mesačný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v decembri 2021 oproti februáru 2019 zvýšil až o 17,5 percentuálneho bodu (dosiahol hodnotu 117,5 %), MPSVR navrhlo od 1. mája 2022 sumy stravného zvýšiť.

Dňa 7. apríla 2022 bolo vydané opatrenie MPSVR č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného, ktorým sa s účinnosťou od 1. mája 2022 zvyšujú sumy stravného pre pracovné cesty takto:

  • pre časové pásmo 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 5,10 € a na 6 €,
  • pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 7,60 € na 9 €,
  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 11,60 € na 13,70 €.

Keďže zvýšené sumy stravného boli zverejnené v Zbierke zákonov SR v apríli 2022, budú patriť zamestnancovi v zvýšenej výške od 1. mája 2022.

Stravovanie zamestnancov

V praxi sa stretávame v súvislosti so stravovaním zamestnancov s dvomi základnými pojmami, pričom každý z nich predstavuje samostatný inštitút. Prvý pojem stravovanie predstavuje plnenie, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytovať pre zamestnancov v súvislosti s výkonom ich závislej činnosti na pravidelnom pracovisku, a to za podmienok a v rozsahu, ktorý ustanovuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „ZP“).

Zamestnávateľ je povinný zamestnancom zabezpečovať stravovanie a súčasne na stravovanie aj prispievať. Nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

Podľa súčasnej platnej právnej úpravy zamestnávateľ môže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom stravovacích poukážok (cez osobu, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby). Od 1. marca 2021 pribudla k týmto možnostiam aj ďalšia alternatíva, pričom ide o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie – rozlišujeme tieto formy zabezpečenia stravovania:

  1. zabezpečenie stravovania poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja (príp. donášky teplej stravy) zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,
  2. zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby (emitent), ak ich sprostredkuje u PO alebo FO, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby,
  3. poskytnutie zákonného finančného príspevku na stravu – ide o zákonné dôvody ustanovené v § 152 ods. 6 ZP,
  4. poskytnutie účelovo viazaného finančného príspevku na stravu zamestnancovi, ktorý má podľa § 152 ods. 7 ZP právo na výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravu.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie na každé poskytnuté jedlo vo forme nepeňažného príspevku na stravovanie a v zákonom určených prípadoch vo forme finančného (peňažného) príspevku na stravovanie. ZP ustanovuje povinnosť zamestnávateľa prispievať na stravovanie zamestnancov z dvoch zdrojov, a to z nákladov zamestnávateľa, ktorých výška je ustanovená v ZP, a zo sociálneho fondu, ktorého výška zákonom limitovaná nie je. O výške príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu rozhoduje zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov. Ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov nepôsobia, rozhoduje zamestnávateľ sám.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.