Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Vrátenie odstupného

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Právo pre ROPO a obce 11/2021

Príspevok sa zaoberá najmä vrátením vyplateného odstupného zamestnancovi v prípade skončenia pracovného pomeru so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou, ako aj odstupným v prípade pracovného úrazu a podmienkami vrátenia odstupného podľa platnej legislatívy.

Podmienky nároku na odstupné upravuje § 76 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce"). Odstupné súvisí so skončením pracovného pomeru so zamestnancom zo zákonom vymedzených dôvodov. Aby vznikol nárok na odstupné, musí byť pracovný pomer skončený výpoveďou alebo dohodou za podmienok definovaných v zákone.
Účelom inštitútu odstupného je istá forma satisfakcie, ktorú poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi z dôvodu skončenia pracovného pomeru, ktorý nastal skôr ako zmluvné strany v pracovnej zmluve predpokladali, ak dôvody skončenia pracovného pomeru sú na strane zamestnávateľa a vyplývajú z ekonomických príčin, ktoré zamestnanec nemôže ovplyvniť.
V praxi však môže nastať aj situácia, že zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vyplatil odstupné, nastúpi opätovne k tomu istému zamestnávateľovi. V takom prípade je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak.
Pojem odstupné
Odstupným možno rozumieť peňažné plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi podľa § 76 Zákonníka práce pri skončení pracovného pomeru, či už na základe dohody o skončení pracovného pomeru alebo na základe výpovede zo strany zamestnávateľa.
Skončenie pracovného pomeru výpoveďou
Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodu, že:
-
zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
-
zamestnanec sa stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách, alebo
-
zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,
patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej:
a)
jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
b)
dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
c)
trojnásobku jeho priemerné
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.