Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2022

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 25. 2. 2022 zákon č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (ďalej len ako „zákon č. 55/2022 Z. z.“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 26. 2. 2022.

Predmetným zákonom sa novelizoval aj zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len ako „zákon o azyle“), v rámci ktorého sa zmenil a doplnil § 29 ods. 2, podľa ktorého: „Vláda v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie vyhlási poskytovanie dočasného útočiska a zároveň určí začiatok, podmienky a skončenie poskytovania dočasného útočiska a vyčlení finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s poskytovaním dočasného útočiska; vláda môže vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie.“

Zároveň podľa § 30 zákona o azyle platí, že konanie o poskytnutie dočasného útočiska sa začína vyhlásením cudzinca na policajnom útvare (najčastejšie na policajnom útvare priamo na hraničnom priechode, t. j. pri vstupe na územie SR na príslušnom policajnom útvare v mieste hraničného priechodu) o tom, že žiada o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky. Za cudzinca, ktorý ešte nenadobudol plnoletosť, toto vyhlásenie podáva jeho zákonný zástupca alebo súdom ustanovený opatrovník, pričom maloletá osoba musí byť pri podávaní vyhlásenia prítomná.

Dňa 30. 3. 2022 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený aj zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tzv. Lex Ukrajina). Zákon Lex Ukrajina nadobudol účinnosť 30. 3. 2022. Zmena, ktorú tento zákon zavádza, sa dotkla viacerých právnych predpisov. Predmetný zákon rieši niekoľko situácii aj v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sa objavili po mimoriadne vysokých prítokoch utečencov z Ukrajiny.

Článok informuje o možnostiach zamestnávania utečencov v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine a zmenách, ktoré sa v tejto súvislosti udiali v právnej úprave.

Dočasné útočisko

V situácii spôsobenej humanitárnou krízou v súvislosti s priamou vojenskou inváziou Ruskej federácie na území Ukrajiny sa štátnych príslušníkov Ukrajiny týka napríklad status tzv. dočasného útočiska.

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

Odídencom podľa § 2 písm. j) zákona o azyle je cudzinec, ktorému ministerstvo vnútra na základe rozhodnutia vlády SR poskytlo dočasné útočisko. V prípade Ukrajiny sa tak udialo uznesením č. 144/2022 zo dňa 28. 2. 2022 a následne uznesením č. 185/2022 zo dňa 16. 3. 2022.

Začiatok poskytovania dočasného útočiska bol určený na 1. 3. 2022.

Skončenie poskytovania dočasného útočiska bolo určené do 31. 12. 2022, ak vláda SR nerozhodne o jeho predčasnom skončení alebo predĺžení.

Dočasné útočisko možno poskytnúť štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov, pričom za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:

●   manžel štátneho občana Ukrajiny,

●   maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,

●   rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Zároveň v súlade s § 30 zákona o azyle platí, že konanie o poskytnutie dočasného útočiska sa začína vyhlásením cudzinca na policajnom útvare (najčastejšie na policajnom útvare priamo na hraničnom priechode) o tom, že žiada o poskytnutie dočasného útočiska na území

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.