Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zmena životného minima od 1. júla 2022 a jej vplyv na mzdové veličiny (1. časť)

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. júla 2022 sa mení výška životného minima, ktoré je dôležitým parametrom v mzdovej učtárni, pretože od neho sú odvodené viaceré veličiny ako daňové úľavy a nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy vplyv na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia. Príspevok objasňuje vplyv tejto zmeny na jednotlivé mzdové, resp. daňové veličiny.

V súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonovv z. n. p. sa suma životného minima upraví vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, a to tak, že pôvodne platné sumy životného minima:

a) sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu zisteným Štatistickým úradom SR, ak koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu za obdobie prvého štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s prvým štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka je nižší ako koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie, alebo

b) sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom SR, ak koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu zistený Štatistickým úradom SR za obdobie prvého štvrťroka bežného kalendárneho roka v porovnaní s prvým štvrťrokom predchádzajúceho kalendárneho roka.

Z uvedeného vyplýva, že o navýšení sumy životného minima rozhodujú dva ukazovatele (koeficienty), pričom na úpravu životného minima sa použije ten ukazovateľ, ktorý má aktuálne nižšiu hodnotu. Sumy životného minima sa k 1. júlu bežného kalendárneho roka neupravia len vtedy, ak sa koeficient, ktorým by sa upravili sumy životného minima, rovná jednej alebo je nižší ako jedna. Vzhľadom na uvedené, ak by bol jeden zo sledovaných koeficientov, ktorým sa majú v príslušnom kalendárnom roku upraviť sumy životného minima, nižší ako jedna alebo rovný jednej, uplatňovali by sa tie sumy životného minima, ktoré boli ustanovené posledným opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR“).

Podľa údajov Štatistického úradu SR za obdobie prvého štvrťroka 2022 v porovnaní s prvým štvrťrokom 2021:

 • nadobudol koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností hodnotu 1,117;
 • nadobudol koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu hodnotu 1,075.

Tieto koeficienty znamenajú, že ceny nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli medziročne o 11,7 % a príjmy slovenských domácností na osobu v prvom štvrťroku boli vyššie ako pred rokom o 7,5 %. Keďže sa na úpravu životného minima použije ten koeficient, ktorý bol za sledované obdobie nižší, na úpravu životného minima sa použije koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu.

Suma životného minima platná od 1. júla 2022 sa určí tak, že suma životného minima platná do 30. júna 2022 sa vynásobí koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu, t. j. 218,06 eur x 1,075 = 234,42 eur. 

Dňa 23. júna 2021 bolo v Zbierke zákonov SR vyhlásené opatrenie MPSVR č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima, podľa ktorého sa k 1. júlu 2022 upravujú sumy životného minima takto:

 • 234,42 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • 163,53 eur mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • 107,03 eur mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa. 

Parametre pri výpočte zrážok zo mzdy na základe núteného výkonu rozhodnutia

Zrážky zo mzdy, ktoré možno zrážať zamestnancovi, sú zadefinované v hlavnom pracovnoprávnom predpise – v Zákonníku práce. Patria k nim aj zrážky zo mzdy, ktoré sa realizujú na základe núteného výkonu rozhodnutia. Nútený výkon súdnych a iných rozhodnutímožno vykonať len zákonom ustanovenými spôsobmi, ak si žalovaná osoba v určenej lehote nesplnila svoju povinnosť, ktorá jej vyplynula z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, pričom ide o:

 • nútený výkon exekučných titulov, pri ktorom je právnym dokladom na vykonávanie zrážok exekučný príkaz na začatie exekúcie [podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v z. n. p. (ďalej len „EP“)]; od 1. apríla 2017 je pre všetky exekučné konania zriadený Okresný súd v Banskej Bystrici;
 • nútený výkon súdnych rozhodnutí – právnym dokladom na vykonávanie zrážok je uznesenie o nariadení výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy vydaného súdom (podľa zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v z. n. p.); správcom súdnych pohľadávok je od 1. júla 2016 Krajský súd v Bratislave.

Zamestnávateľ môže zrážky zo mzdy vykonávať len v rozsahu ustanovenom v nariadení vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v z. n. p. (ďalej len „nariadenie“). Zrážky zo mzdy sa vykonávajú zo zvyšku čistej mzdy povinného, ktorá sa určí tak, že od čistej mzdy sa odpočítajú nepostihnuteľné sumy. Rozlišujeme nepostihnuteľnú sumu na povinného a nepostihnuteľnú sumu na vyživovanú osobu. Nepostihnuteľné sumy sa na účely výpočtu zrážok zo mzdy na základe núteného výkonu rozhodnutia určujú ako príslušné percento zo sumy životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, a zaokrúhľujú sa na eurocent smerom nadol.

Celková výška nepostihnuteľnej sumy závisí od:

 • sumy životného minima, ktoré platí v mesiaci, za ktorý sa zrážky vykonávajú,
 • počtu osôb, ktoré povinný vyživuje (manžel/manželka, deti),
 • skutočnosti, aký druh pohľadávky je vymáhaný (neprednostná pohľadávka, prednostná pohľadávka, výživné na maloleté dieťa, pokuta za priestupok v súvislosti so spáchaním priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p.),
 • skutočnosti, či je povinný poberateľom dôchodkovej dávky (uvedené platí od 1. 11. 2013).

Keďže výška nepostihnuteľných súm je odvodená od sumy životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky zo mzdy zamestnanca, a od 1. júla 2022 sa suma životného minima mení, menia sa aj nepostihnuteľné sumy pri výpočte zrážok zo mzdy. Zmena sumy životného minima sa prvýkrát prejaví pri výpočte zrážky zo mzdy v spracovaní výplat za mesiac júl (augustové výplatné termíny).

Keďže od 1. júla 2022 dochádza k zvýšeniu životného minima na sumu 234,42 eur, pri určovaní zvyšku čistej mzdy zamestnanca sa od tohto dňa uplatnia tieto nepostihnuteľné sumy:

Nepostihnuteľné sumy od 1. 7. 2022

Povinný

Povinný (dôchodca)

pri vymáhaní bežných (neprednostných) pohľadávok

na povinného (140 % ŽM)

328,18

328,18

na vyživovanú osobu (25 % zo 140 % ŽM/50 % zo 140 % ŽM)

82,04

164,09

- do počtu vyživovaných osôb sa započíta aj osoba, voči ktorej trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného

pri vymáhaní prednostných pohľadávok (okrem výživného na maloleté dieťa)

na povinného (100 % ŽM)

234,42

234,42

na vyživovanú osobu (25 %/50 % zo 100 % ŽM)

58,60

117,21

- do počtu vyživovaných osôb sa nezapočíta osoba, voči ktorej trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného

pri vymáhaní pohľadávky na výživnom na maloleté dieťa

na povinného (70 % zo 60 % ŽM)

98,45

98,45

na vyživovanú osobu (70 % z 25 % zo 100 % ŽM/70 % z 50 % zo 100 % ŽM)

41,02

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.