Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zmeny v pandemickej dočasnej pracovnej neschopnosti

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Nárok na pandemické nemocenské mal do 30. 11. 2021 poistenec, ktorý bol počas krízovej situácie uznaný dočasne práceneschopným z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie. Od 1. 12. 2021 sa však inštitút pandemickej dočasnej pracovnej neschopnosti zrušil a pandemická dočasná pracovná neschopnosť (ďalej len „DPN“) sa postavila na úroveň štandardnej DPN.

To znamená, že ak poistencovi vznikne pracovná neschopnosť od 1. 12. 2021 (a neskôr), pandemické nemocenské mu už Sociálna poisťovňa nevypláca, ale vypláca mu „klasické“ nemocenské. V článku čitateľov oboznámime, aké má táto legislatívna zmena účinky na zamestnanca a zamestnávateľa. 

Dočasná práceneschopnosť ako prekážka v práci 

DPN zamestnanca sa považuje za dôležitú osobnú prekážku v práci. Uvedené vyplýva z § 141 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), podľa ktorého:

„Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa mladšie ako desať rokov veku, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“ 

V prípade vzniku prekážky v práci je zamestnanec povinný plniť tieto povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákonníka práce:

  • ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna; inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu;
  • zamestnanec má povinnosť prekážku v práci a jej trvanie zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť zamestnancovi doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.Pojmom „príslušné zariadenie“ sa v prípade vzniku DPN rozumie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (napr. príslušný ošetrujúci lekár, nemocnica).

V prípade, že zamestnanec nesplní tieto povinnosti, t. j. neupovedomí zamestnávateľa o prekážke v práci a nepreukáže zamestnávateľovi existenciu prekážky na základe dokladu, ktorý je povinné vystaviť príslušné zariadenie, toto konanie možno považovať za porušenie pracovnej disciplíny.

Súčasná právna úprava Zákonníka práce nestanovuje formu oznámenia o vzniku prekážky v práci na strane zamestnanca a o jej predpokladanom trvaní. Je preto vhodné, ak si zamestnávateľ určí postup pri plnení oznamovacej povinnosti v internej smernici. 

V období krízovej situácie (v súvislosti s pandémiou na ochorenie COVID-19) vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) v spolupráci so Sociálnou poisťovňou osobitné postupy pri uplatnení nároku na nemocenské dávky nemocenské a ošetrovné, podľa ktorých doklady o DPN z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie lekár nedoručuje zamestnancovi, ale príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.