Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zmeny v pracovnoprávnej oblasti

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. januára 2023 bude účinná novela č. 112/2022 Z. z. zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), ktorou sa rozširuje výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Novelou zákona o nelegálnej práci sa tiež zefektívňuje kontrola nelegálnej práce a zjednocujú sa postupy pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Ďalšou novinkou v pracovnoprávnej oblasti je schválenie novely č. 82/2022 Z. z. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „ZP“), ktorou sa od 1. apríla 2022 zjednodušuje proces skončenia pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím. Nasledujúci článok informuje najmä o týchto zmenách.

Dňa 16. marca 2022 bola schválená novela zákona o nelegálnej práci, ktorá nadobúda účinnosť 1. januára 2023. Podľa novelizovaného § 2a zákona o nelegálnej práci nelegálna práca nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spoločníkov, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Nelegálnym zamestnávaním nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, alebo pre právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spoločníkov, ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený,je poberateľom dôchodku, alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Z uvedeného vyplýva, že počnúc 1. januárom 2023 sa ustanovuje výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na uvedenú spoločnosť s ručením obmedzeným za zákonom stanovených podmienok. 

Ďalšou legislatívnou novinkou je, že kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania budú v súlade s § 5 ods. 1 zákona o nelegálnej práci vykonávať už len inšpektoráty práce. V súčasnosti uvedenú kontrolu, t. j. kontrolu, či zamestnávateľ nezamestnáva napr. niekoho "načierno" (bez pracovnej zmluvy), vykonávajú dva kontrolné orgány – úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) a inšpektoráty práce.

Pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania rozdielnymi orgánmi kontroly vznikajú problémy, a to najmä z dôvodu, že tieto orgány kontroly nepostupujú pri kontrole podľa rovnakého procesného predpisu. Inšpektoráty práce postupujú podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a úrady práce postupujú podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v z. n. p. Keďže pri kontrole postupujú tieto orgány podľa rozdielnych zákonov, v praxi to vyvolávalo nejednotnosť a chaos.

V novele zákona o nelegálnej práci sa v článku II. mení aj zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanost

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.