Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zmeny vo výplate dávky nemocenské

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 6/2021

Dňa 30. 3. 2021 bola schválená novela č. 130/2021 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „novela“), na základe ktorej sa práceneschopným poistencom môže od 1. 5. 2021 predĺžiť poberanie dávky nemocenské. Poistenci mohli doteraz túto dávku poberať maximálne 52 týždňov, po novom ju môžu dostávať dlhšie, najviac o ďalší rok.

Aký je postup a aké podmienky je potrebné splniť, aby posudkoví lekári Sociálnej poisťovne predĺžili dĺžku predĺženej výplaty dávky nemocenské, vás oboznámime v nasledujúcom článku. V článku sa venujeme aj zmenám podmienok týkajúcich sa výplaty materského otcom, kde sa od 1.5.2021 vypúšťa podmienka prevzatia dieťaťa do starostlivosti.

Podporné obdobie
Podporné obdobie je obdobie, počas ktorého má poistenec nárok na nemocenské pri dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len "DPN"). Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení DPN, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku DPN. Uvedené vyplýva z ust. § 34 zákona o sociálnom poistení: 
"Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len "podporné obdobie"), ak tento zákon neustanovuje inak."
 Do podporného obdobia sa však započítavajú aj predchádzajúce obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ak patria do obdobia 52 týždňov pred jej vznikom. Predchádzajúce obdobia DPN sa nezapočítavajú do podporného obdobia len v prípade, ak:
-
nemocenské poistenie od skončenia poslednej DPN trvalo aspoň 26 týždňov,
-
nezapočítava sa ani DPN z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia.
V období, počas ktorého je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného, nie je povinný v súlade s ust. § 140 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len "zákon sociálnom poistení") platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti. Avšak ak DPN zamestnanca trvá viac ako 52 týždňov, odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia, sa v súlade s ust. § 26 ods. 3 zákona o sociálnom poistení zamestnancovi povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti prerušuje. Prerušenie povinného poistenia zamestnanca je zamestnávateľ povinný oznámiť Sociálnej poisťovni prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (RLFO) najneskôr do 8 dní od vzniku prerušenie a dôvod prerušenia oznámiť kódom "8", kedy ide o vznik prerušenia povinného poistenia odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania DPN.
Príklad č. 1:
Zamestnankyňa je dlhodobo práceneschopná, onedlho jej uplynie podporná doba. Aké povinnosti má v tejto súvislosti škola ako jej zamestnávateľ? Kto oboznamuje zamestnanca s informáciou, že mu uplynie podporná doba? Zamestnankyňa nebude žiadať o invalidný dôchodok, nakoľko poberá starobný dôchodok. Pracovný pomer zatiaľ neukončuje.
Nárok na dávku nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (podporné obdobie). Uplynutie podporného obdobia zamestnankyni písomne oznámi pobočka Sociálnej poisťovne, ktorá dávku priznala a vypláca.
Čo sa týka prerušenia sociálneho poistenia, zamestnancovi sa prerušuje povinné poistenie odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia. Pri posudzovaní vzniku inštitútu prerušenia povinného sociálneho poistenia zamestnanca sa skúma uplynutie 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti osobitne, pričom na trvanie predchádzajúcej (už skončenej) dočasnej pracovnej neschopnosti sa neprihliada. Dátum prerušenia poistenia sa teda nemusí zhodovať s uplynutím podpornej doby v súvislosti s výplatou dávky nemocenské.
Ak by dočasná pracovná neschopnosť trvala aj po uplynutí podporného obdobia(t.j. po zániku na nemocenské), a na prerušenie povinného poistenia ešte nevznikol dôvod, bude mať zamestnankyňa naďalej aj po uplynutí tohto podporného obdobia z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti vylúčenú povinnosť platiť poistné.
* * *
Dlhotrvajúca pandémia a s ňou spojené vysoké epidemiologické riziko v zdravotníckych zariadeniach spôsobili odklady vybraných zdravotných výkonov. Z uvedeného dôvodu boli inak zamestnaní občania v období pandémie dlhodobo práceneschopní. Aby po roku nestratili nárok na čerpanie štandardného nemocenského, v novele sa s účinnosťou od 1.5.2021 schválilo 
predĺženie zákonného podporného obdobia maximálne o ďalší rok.
 V súlade s ust. § 293
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.