Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Daňové termíny v roku 2023

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Príspevok uvádza prehľad dôležitých termínov v súvislosti s daňovými povinnosťami v roku 2023.

V priebehu roka 2023 sú pre splnenie povinností daňových subjektov dôležité nasledujúce termíny:

Ø  Podpísať vyhlásenie za účelom uplatnenia nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nároku na daňový bonus na dieťa (§ 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z.) – do konca mesiaca, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania

Pri výpočte mesačných preddavkov na daň si zamestnanec môže uplatniť u zamestnávateľa nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Tieto nároky sa u zamestnávateľa uplatňujú na základe vyhlásenia na tlačive predpísanom Finančným riaditeľstvom SR s názvom „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ (ďalej len „vyhlásenie na zdanenie príjmov“).

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo nárok na daňový bonus si môžu uplatniť nielen zamestnanci pracujúci v pracovnom pomere, ale všetci daňovníci, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, z ktorej im plynie zdaniteľný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 595/2003 Z. z.“ alebo „ZDP“), t. j. aj zamestnanci pracujúci na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štatutári, konatelia, spoločníci atď. Všetky príjmy zo závislej činnosti sú na uvedený účel rovnocenné.

Ak má zamestnávateľ u zamestnanca v priebehu zdaňovacieho obdobia prihliadnuť na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus na vyživované dieťa, zamestnanec je povinný predložiť zamestnávateľovi vyhlásenie na zdanenie príjmov. Ak zamestnanec podá toto vyhlásenie do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus už v kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania. V takomto prípade však musí byť splnená podmienka, že si rovnaké nároky neuplatnil v rovnakom kalendárnom mesiaci u iného zamestnávateľa. Ak zamestnanec podá vyhlásenie neskôr v priebehu zdaňovacieho obdobia, zamestnávateľ bude môcť prihliadnuť na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus až od nasledujúceho kalendárneho mesiaca (§ 36 ods. 1 ZDP).

Upozornenie: Finančné riaditeľstvo SR na základe oznámenia č. 28/DZPaU/2022/I zo dňa 13. 12. 2022 o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti určilo pre zdaňovacie obdobie roku 2023vzor tlačiva „VYH36v20“, ktoré bolo vydané oznámením č. 21/DZPaU/2019.

Ø  Vystaviť a doručiť potvrdenie o zdaniteľnom príjme zo závislej činnosti (§ 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z.) – do 10. februára 2023

Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré vyplácal zamestnancovi zdaniteľnú mzdu, vystaviť a doručiť v zákonnej lehote zamestnancovi doklad o súhrnných údajoch uvedených na mz

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.