Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Pojem „absencia“, „neprítomnosť v práci“ a „PN‑ka“ nie je právnym pojmom používaným v Zákonníku práce. Neprítomnosť zamestnanca v práci môže byť z dôvodu prekážky v práci na jeho strane, z iného dôvodu, ktorý je zamestnávateľ povinný ospravedlniť alebo z dôvodu neospravedlneného zameškania práce zamestnancom.

Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca pre chorobu alebo úraz

Dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca pre chorobu alebo úraz je kvalifikovaná ako prekážka v práci na strane zamestnanca. Uvedená prekážka je radená medzi tzv. dôležité osobné prekážky v práci podľa §  141 ZP, pričom je zaradená medzi skupinu prekážok v práci podľa ods.  1.

Podľa §  141 ods.  1 ZP „Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, .... Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“

Z uvedeného ustanovenia vyplývajú pre zamestnávateľa dve základné skutočnosti:

  • povinnosť zamestnávateľa ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci (a to za čas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca pre chorobu alebo úraz),
  • zamestnávateľ neposkytuje zamestnancovi náhradu mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Pojem dočasná pracovná neschopnosť, jej určenie

Otázku dočasnej pracovnej neschopnosti upravuje §  12a zákona č.  576/2004 Z.  z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dočasnú pracovnú neschopnosť osoby posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je:

  • všeobecný lekár (§  8 ods.  3) alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa §  12, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, alebo
  • lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak ide o posudzovanie a rozhodovanie o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive [napríklad podľa §  233 ods.  2 písm.  d) zákona č.  461/2003 Z.  z. o sociálnom poistení] a určí osobe liečebný režim.

Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb (§  3 ods.  1 zákona č.  576/2004 Z.  z.), ktorá vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak sa zdravotná starostlivosť poskytne zamestnancovi po odpracovaní jeho pracovnej zmeny, dočasná pracovná neschopnosť sa začína nasledujúcim kalendárnym dňom.

Príslušný ošetrujúci lekár môže uznať osobu za dočasne p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.