Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Kategória: Dohody Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2021

Záväzky zamestnancov voči zamestnávateľom vznikajú hlavne zo  zmlúv a dohôd upravených zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), napr. z pracovnej zmluvy, z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, z dohody o zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať. Môžu však vznikať aj z iných právnych predpisov.

V súlade s § 20 Zákonníka práce možno zabezpečiť práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov ručením, zriadením záložného práva, ale aj dohodou o zrážkach zo mzdy. Dohodou o zrážkach zo mzdy možno zabezpečiť práva a povinnosti tak ako z pracovného pomeru, tak aj z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 
Predmetnou dohodou je možné zabezpečiť aj uspokojenie nároku zamestnávateľa medzi ním a zamestnancom, pričom uvedená dohoda zvyšuje istotu veriteľa ohľadne splatnosti danej pohľadávky. Táto dohoda je jedným z najpoužívanejších druhov zmluvných zabezpečovacích prostriedkov v pracovnom práve.
 
Tento príspevok sa zaoberá dohodou o zrážkach zo mzdy a výkone zrážok zo mzdy na základe predmetnej dohody.
 

Zrážky zo mzdy

Obsahom dohody o zrážkach zo mzdy je súhlas zamestnanca (dlžníka), ktorý udeľuje zamestnávateľovi (veriteľovi), aby vo svoj prospech uskutočnil zo mzdy zamestnanca zrážky vo výške, ktorú si v dohode dohodli. Možno ňou zabezpečiť len peňažné pohľadávky veriteľa, ktoré mu voči zamestnancovi vznikli v čase trvania pracovnoprávneho vzťahu.
 
Na základe uzavretej dohody o zrážkach zo mzdy vzniká teda zamestnávateľovi právo vykonať zrážky zo mzdy. Ak nastane zmena platiteľa mzdy, právo zostáva zachované voči novému platiteľovi mzdy.
 
Dohoda o zrážkach zo mzdy musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Výška dohodnutých zrážok zo mzdy nesmie byť vyššia, než by boli zrážky pri výkone rozhodnutia.
 
Pri zrážkach vykonávaných na základe dohody o zrážkach zo mzdy sa poradie spravuje dňom uzatvorenia dohody. Ak zamestnanec nastúpi do pracovného pomeru k inému zamestnávateľovi, zostáva poradie, ktoré získali pohľadávky, zachované aj u nového zamestnávateľa, ak v dohode o zrážkach zo mzdy nebol tento účinok výslovne vylúčený.
 
Novému zamestnávateľovi vzniká povinnosť vykonávať zrážky dňom, keď sa od zamestnanca alebo od predchádzajúceho zamestnávateľa dozvie, že sa vykonávali zrážky zo mzdy a pre aké pohľadávky.
 

Poradie zrážok

V súlade s § 131 ods. 1 Zákonníka práce zamestnávateľ zo mzdy zamestnanca prednostne vykoná zrážky:
 
  • poistného na sociálne poistenie,
  • preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie,
  • nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie,
  • príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu,
  • preddavku na daň alebo dane,
  • nedoplatku preddavku na daň,
  • daňového nedoplatku,
  • nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva, a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.
Podľa § 131 ods. 2 Zákonníka práce - následne, po vykonaní zrážok podľa vyššie uvedeného, môže zamestnávateľ zraziť zo mzdy len:
 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.