Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pracovný čas

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Pracovný čas

V prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného času (§ 223 až § 228a ZP) sa na ne vzťahujú nasledujúce ustanovenia Zákonníka práce a pravidlá pracovného času:

  • definície pojmu pracovný čas a doba odpočinku: § 85 ods. 1 a 2 ZP,
  • možnosť zamestnávateľa po dohode so zástupcami zamestnancov určiť čas potrebný na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času − § 90 ods. 10 ZP,
  • prestávka v práci − § 91 ZP,
  • nepretržitý denný odpočinok − § 92 ZP,
  • nepretržitý odpočinok v týždni − § 93 a § 94 ZP,
  • § 95 ZP, ktorý určuje, ktorá zmena je v rámci týždňa prvá,
  • nočná práca − § 98 ZP,
  • pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca 8 hodín,
  • v prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno nariadiť ani dohodnúť pracovnú pohotovosť (§ 96 ZP) a prácu nadčas (§ 97 ZP).

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa nevzťahujú ustanovenia o rozvrhovaní pracovného času podľa § 86 až § 90 ZP. V prípade dohôd sa ani nepoužíva spojenie „pracovná zmena“, pojem „rozvrh“ a pod. Organizácia pracovného času je dohodnutá priamo v dohode alebo je založená na konkrétnej potrebe (ad hoc) s tým, že sa musia dodržať limity ustanovené zákonom.

Dohodnutie rozsahu pracovného času a prideľovanie práce na dohodu

Medzi povinnosťami zamestnávateľa vymedzenými v § 224 ZP nie je obdobná povinnosť, ako je v § 47 ods. 1 písm. a) ZP (ten sa na dohody neaplikuje) („zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy“). Na druhej strane výpočet je demonštratívny „najmä“. Uvedené má následky v tom zmysle, že v prípade, ak zamestnávateľ neprideľuje prácu a zamestnanec nevykonáva prácu, nemožno uplatniť ustanovenia o prestoji a prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, a teda priznať náhradu mzdy (v tomto prípade náhradu odmeny) (pozri NS ČR 21 Cdo 2163/2004, R 27/1980).

Vyvstáva však otázka, aký zmysel má uzatvorenie dohody so zamestnancom, ak tu nie je žiadna garancia pridelenia práce? V tejto súvislosti bude rozhodujúci aj text dohody. Ak sa zamestnávateľ zaväzuje prideľovať prácu v rozsahu najviac 10 hodín týždenne, nie je viazaný žiadnym fondom pracovného času.

Ak je však dohoda uzatvorená tak, že „pracovný čas je 10 hodín týždenne“, naskytá sa logická otázka, ak je zamestnanec zavolaný na výkon práce, musí alebo nemusí prísť pracovať? Ak je odpoveď kladná, t. j. že musí prísť pracovať, je to aj odpoveď na to, či zamestnávateľ musí takúto prácu prideľovať (ak neprideľuje, môže sa objaviť otázka náhrady škody). Pravidlo „zmluvy sa majú dodržiavať“ platí totiž bez ohľadu, či je alebo nie je priama povinnosť prideľovať prácu zapísaná v zákone (povinnosť prideľovať prácu teda závisí aj od obsahu dohody).

Evidencia pracovného času a evidencie práce

Dohoda o vykonaní práce

Eviduje sa len výkon práce v konkrétny deň – súhrnne – rozsah v hodinách a minútach.

Príklad:

Dohoda o vykonaní práce – 100 hodín od 1. januára do 30. júna

12. januára – 5 hodín, 14. januára – 4 hodiny ....

Dohoda o pracovnej činnosti

 

 

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Eviduje sa začiatok a koniec vykonávanej práce (platí to isté, čo pri § 99 ZP – zaevidovanie začiatku alebo konca vykonávania práce). Na rozdiel od § 99 ZP sa výslovne nezmieňuje nočná práca. Okrem toho práca nadčas/pracovná pohotovosť sú zakázané.

Príklad:

dohoda o pracovnej činnosti od 1. júna do 31. augusta

1. júna 6.00 – 10.00, 2. júna 6.00 – 10.00 ...

 

Dohoda o vykonaní práce a pracovný čas

V prípade dohody o vykonaní práce (§ 226 ZP) ide o prácu vymedzenú výsledkom (konkrétne a určito), t. j. tým, čo sa má dosiahnuť – má ísť o jeden výsledok, ktorý môže pozostávať aj z určitých nadväzujúcich krokov – napr. natretie plotu, vypratanie priestorov. Dohodu o vykonaní práce nemožno dohodnúť v prípade druhovo určených prác (napr. pravidelné upratovanie priestorov v sobotu).

Z hľadiska pracovného času je dôležité, že v dohode o vykonaní práce je jednou z podstatných náležitostí doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať – dôležité je teda určenie, kedy výkon práce začne (napr. 1. januára) a dokedy sa práca má skončiť (napr. 1

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.