Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Dovolenka zamestnanca

Kategória: Dovolenka Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2021

Nárok na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Článok je zameraný na situácie, ktoré sa v pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s dovolenkou vyskytujú.

Podmienky vzniku nároku na dovolenku, ako aj jej čerpania sú upravené v ustanoveniach § 100 až § 117 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce").
Účelom dovolenky je predovšetkým oddych a regenerácia zamestnanca bez toho, aby došlo k výpadku jeho stáleho príjmu. V zmysle pracovnoprávnej teórie je dovolenka právom poskytnutá a garantovaná možnosť prerušenia výkonu práce na určitý čas, ktorá je spojená s existenciou pracovného pomeru a ktorá sa poskytuje zamestnancovi po splnení predpokladov ustanovených zákonom.
Právna úprava dovolenky obsiahnutá v Zákonníku práce rozoznáva tri druhy dovolenky:
-
dovolenku za kalendárny rok alebo jej pomernú časť, pod ktorou možno rozumieť dovolenku poskytovanú za celý kalendárny rok, prípadne jeho časť, pri splnení podmienok uvedených v § 101 Zákonníka práce,
-
dovolenku za odpracované dni - ktorá patrí zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, ani na jej pomernú časť, pri splnení podmienok a v rozsahu ustanovenom v § 105 Zákonníka práce,
-
dodatkovú dovolenku poskytovanú nad rámec dovolenky za kalendárny rok a dovolenky za odpracované dni za podmienok ustanovených v § 106 Zákonníka práce.
Tento článok je venovaný určovaniu čerpania dovoleniek zamestnávateľom a ďalším súvisiacim otázkam týkajúcim sa problematiky dovoleniek v pracovnoprávnych vzťahoch.
Výmera dovolenky
Základná výmera dovolenky je podľa § 103 ods. 1 Zákonníka práce najmenej 4 týždne. Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, ako aj zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej 5 týždňov.
Zákonník práce v § 40 ods. 11 definuje zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, ako:
-
zamestnanca, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, a
-
zamestnanca, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu.
Toto postavenie zamestnancovi vzniká odo dňa, kedy zamestnávateľovi písomnou formou oznámil, že sa trvale stará o dieťa. Tento status zamestnancovi zaniká dňom, keď sa zamestnanec prestal trvale starať o dieťa. Zánik trvalej starostlivosti o dieťa je zamestnanec tiež povinný zamestnávateľovi oznámiť, a to písomnou formou bez zbytočného odkladu.
Pod týždňom dovolenky sa rozumie 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to bez ohľadu na to, ktorým dňom sa začína. Pokiaľ je zamestnancovi pracovná doba rozvrhovaná rovnomerne do päťdňového pracovného týždňa, základná výmera dovolenky je 20 pracovných dní.
Právo na dovolenku za kalendárny rok alebo na jej pomernú časť vzniká vtedy, ak zamestnanec u zamestnávateľa pracuje aspoň 60 dní v kalendárnom roku, a to v rozsahu základnej výmery dovolenky alebo jej pomernej časti, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka.
Zamestnanec, ktorý u zamestná­vateľa nepracoval v príslušnom kalendárnom roku aspoň 60 dní, má nárok na dovolenku za odpracované dni. Dĺžka dovolenky za odpracované dni sa určí ako 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.
Je vylúčený právny nárok na dovolenku za odpracované dni aj na dovolenku za kalendárny rok.
Príklad č. 1:
Zamestnanec začal pracovať 1.6.2021. Môže si v júli zobrať dovolenku? Aký nárok mu vznikne na dovolenku? Môže si takýto zamestnanec zobrať dovolenku aj počas skúšobnej doby? Zamestnanec má 30 rokov.
Po prvom mesiaci (keď mu uply
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.