Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Nárok na pomernú časť dovolenky

Kategória: Dovolenka Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok, pretože jeho pracovný pomer netrval u zamestnávateľa nepretržite celý kalendárny rok, môže vzniknúť nárok na pomernú časť dovolenky. Podmienky, ktoré musí zamestnanec splniť, a ako sa určí pomerná  časť dovolenky, vás oboznámime v nasledujúcom článku.

Ak zamestnanec splní len jednu zo základných podmienok pre vznik nároku na dovolenku, t. j. „vykonával u zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku“, ale pracovný pomer u tohto zamestnávateľa netrval nepretržite celý kalendárny rok, zamestnancovi môže vzniknúť nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok, ak splní tieto podmienky:

  1. zamestnanec vykonával prácu v kalendárnom roku u zamestnávateľa aspoň 60 dní (výpočet podľa 144a ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ďalej len „Zákonník práce“); Za odpracovaný deň sa na účely dovolenky považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej (pracovnej zmeny); časti pracovných zmien odpracované v rôznych dňoch sa nespočítavajú.
  2. počas celého kalendárneho mesiaca, za ktorý má vzniknúť nárok  na dovolenku, trvá pracovný pomer nepretržite, napríklad dovolenka za konkrétny mesiac sa môže priznať len v tom prípade, ak pracovný pomer trval celý kalendárny mesiac – pojem „celý“ je rozhodujúci; Uvedené vyplýva z ustanovenia § 102 Zákonníka práce: „Pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok.“

V praxi ide o situácie, ak napríklad zamestnanec nastúpi do pracovného pomeru v priebehu kalendárneho roka, príp. v priebehu kalendárneho roka pracovný pomer skončí. Zamestnancovi prináleží pomerná časť dovolenky v dĺžke jednej dvanástiny za každý celý odpracovaný mesiac.

Príklad: Zamestnankyňa (30 rokov) bola do 12.6.2023 nezamestnaná, vedená v evidencii nezamestnaných občanov na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Od 13.6.2023 uzatvorila pracovný pomer na dobu neurčitú. Vzhľadom na jej vek má nárok na ročnú výmeru dovolenky najmenej 4 týždne (20 dní). Aký jej vznikne nárok na dovolenku v roku 2023, ak nastúpila do pracovného pomeru v priebehu kalendárneho roka?

Zamestnankyňa počas pracovného pomeru, ktorý u zamestnávateľa netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka 2023, vykonávala prácu aspoň 60 dní, t. j. základnú podmienku pre vznik nároku na pomernú časť dovolenky splnila. Zamestnankyni patrí pomerná časť dovolenky, ktorej rozsah sa určí ako jedna dvanástina z celoročnej výmery dovolenky za každý celý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru, t. j. v tomto prípade za 6 celých mesiacov; mesiac jún sa do počtu odpracovaných mesiacov nezapočíta.

Jedna dvanástina z celoročnej dovolenky sa určí ako podiel ročnej výmery dovolenky v rozsahu 20 dní (nakoľko zamestnankyňa ešte nedosiahla vekovú hranicu 33 rokov) a počtu mesiacov kalendárneho roka, t.j.: 20 : 12 = 1,666. Súhrnný nárok na dovolenku za rok 2023 sa určí ako súčin jednej dvanástiny z celoročnej výmery dovolenky a počtu celých odpracovaných mesiacov, t.j. [(20 : 12) x 6] = 9,999 ~ 10 dní. Zamestnankyni vznikne nárok na dovolenku na zotavenie za rok 2023 v rozsahu 10 dní.

Podľa § 102 Zákonníka práce pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok. To znamená, že pre vznik nároku na pomernú časť dovolenky je veľmi dôležitý dátum, odkedy vzniká pracovný pomer – ide o deň nástupu do práce dohodnutý v pracovnej zmluve; tento deň má totiž priamy dopad na to, či za príslušný kalendárny mesiac zamestnancovi vznikne lebo nevznikne nárok  na jednu dvanástinu dovolenky.

Dávam do pozornosti, že deň uzatvorenia pracovnej zmluvy a deň skutočného nástupu do práce (deň vzniku pracovného pomeru), nemusí byť totožný. A keďže pracovný pomer podľa § 46 Zákonníka práce vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce, deň uzatvorenia pracovnej zmluvy nie je na účely určenia rozsahu pomernej časti dovolenky rozhodujúci.

Aký bude celkový nárok na dovolenku (čo do počtu dní) závisí teda aj odo dňa vzniku pracovného pomeru. Ak je ako deň nástupu do práce uvedený prvý pracovný deň v mesiaci, v ktorom sú na začiatku dni pracovného pokoja alebo sviatky (napr. január, máj), a predchádzajúci pracovný pomer zanikol posledný kalendárny deň predchádzajúceho mesiaca, je zamestnanec poškodený, pretože prichádza o celú jednu dvanástinu dovolenky za

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.