Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Nedostatky v pracovných poriadkoch obcí

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 1/2022

Príspevok sa zaoberá pomerne často sa vyskytujúcimi nedostatkami v pracovných poriadkoch obcí. Niektoré obce napríklad pracovný poriadok nevydali vôbec alebo ho síce vydali, avšak ďalej ho už v prípade legislatívnych zmien neaktualizovali. Viaceré obce pri príprave pracovného poriadku napríklad použili vzor zverejnený na internete bez toho, aby ho upravili na svoje konkrétne podmienky. V príspevku nájdete aj odporúčania, ako môžu obce zosúladiť svoje pracovné poriadky s platnou právnou úpravou.

Pracovný poriadok bližšie konkretizuje ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) podľa osobitných podmienok obce ako zamestnávateľa v súlade s právnymi predpismi.

Povinnosť samosprávy vydať pracovný poriadok vyplýva zo:

●  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), podľa ktorého starosta obce vydáva pracovný poriadok [§ 13 ods. 4 písm. d)],

●  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p., podľa ktorého zamestnávateľ vydá pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný (§ 12),

●  zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v z. n. p., podľa ktorého primátor mesta vydáva pracovný poriadok (§ 12 ods. 6) a starosta mestskej časti vydáva pracovný poriadok (§ 17 ods. 5),

●  zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v z. n. p., podľa ktorého primátor mesta vydáva pracovný poriadok [§ 11 ods. 2 písm. e)] a starosta mestskej časti vydáva pracovný poriadok [§ 15 ods. 2 písm. f)].

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v z. n. p. neobsahuje osobitnú právnu úpravu pracovného poriadku.

V prípade obcí vydáva pracovný poriadok starosta obce. Obecné zastupiteľstvo teda nie je oprávnené schvaľovať pracovný poriadok. Podľa pôvodného znenia zákona o obecnom zriadení vydanie pracovného poriadku bolo v kompetencii obecného zastupiteľstva, ­avšak od 1. apríla 2010 táto kompetencia prešla na starostu obce.

Starosta obce nie je povinný informovať obecné zastupiteľstvo o vydaní pracovného poriadku. Zo zákona o obecnom zriadení vyplýva povinnosť starostu obce informovať obecné zastupiteľstvo len o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu, nie však o vydaní a zmenách pracovného poriadku. Napriek tomu môže byť vhodné, ak starosta obce pred prijatím pracovného poriadku predloží návrh pracovného poriadku poslancom obecného zastupiteľstva na prípadné pripomienky. Hoci starosta obce nie je viazaný pripomienkami poslancov obecného zastupiteľstva, môžu prispieť k zdokonaleniu pracovného poriadku z formálneho, ako aj obsahového hľadiska.

Pracovný poriadok je záväzný pre obec a pre všetkých jej zamestnancov. Nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v ňom určený, najskôr však dňom, keď bol u zamestnávateľa zverejnený. Zákonník práce neupravuje formu zverejnenia, odporúčame ho však zverejniť na všetkých pracoviskách, najmä v priestoroch obecného úradu, a tiež na webovom sídle obce. Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený. Pracovný poriadok musí byť každému zamestnancovi prístupný. Pri nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný zamestnanca oboznámiť s pracovným poriadkom.

Pracovné poriadky obcí obsahujú najmä tieto oblasti: predzmluvné vzťahy, vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru, pracovná disciplína, pracovný čas, prekážky v práci, dovolenka, pracovné cesty, odmeňovanie zamestnancov, so­ciálna politika zamestnávateľa a náhrada škody.

Na základe analýzy pracovných poriadkov viacerých obcí možno identifikovať niektoré často sa vyskytujúce nedostatky v pracovných poriadkoch.

Všeobecné nedostatky v pracovných poriadkoch

Najčastejšími všeobecnými nedostatkami sú:

●  obec nevydala pracovný poriadok vôbec,

●  obec síce vydala pracovný poriadok, ale schvaľovalo ho obecné zastupiteľstvo,

●  obec síce vydala pracovný poriadok, ale len skopírovala ustanovenia Zákonníka práce bez toho, aby v pracovnom poriadku

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.