Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Výkon verejnej funkcie

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Výkonom verejnej funkcie (§ 137 ods. 2 ZP) na účely Zákonníka práce je plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie, ktorá je vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím a obsadzovaná na základe priamej voľby alebo nepriamej voľby, alebo vymenovaním podľa osobitných predpisov.

Pojem „výkon verejnej funkcie“ má tieto prvky:

  • je to plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie (s určitou funkciou sú spojené určité povinnosti, ktoré sa musia plniť, napr. prezident SR – podpisovanie zákonov),
  • táto funkcia je vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím (t.  j. trvanie funkcie je vopred obmedzené, nie teda napr. do odvolania),
  • funkcia je obsadzovaná na základe priamej voľby (napr. voľba prezidenta SR občanmi) alebo nepriamej voľby (napr. voľba generálneho prokurátora v NR SR), alebo vymenovaním (napr. vymenovanie člena vlády prezidentom, vymenovanie štátneho tajomníka ministerstva vládou SR) podľa osobitných predpisov (t.  j. spôsob obsadzovania tejto funkcie; v tomto prípade teda nevystupuje zmluvný základ).

Podmienky vymedzenie funkčným/časovým obdobím a obsadenie priamou/nepriamou voľbou/vymenovaním sú kumulatívne.

Príklad:

Verejnou funkciou je funkcia prezidenta SR, pretože plní povinnosti z nej vyplývajúce. Táto funkcia je vymedzená funkčným obdobím päť rokov (podľa čl.  101 ods.  2 Ústavy SR „Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov.“) a je obsadzovaná na základe priamej voľby.

Verejnou funkciou je aj funkcia predsedu vlády SR. Podľa čl.  110 ods.  1 Ústavy SR: „Predsedu vlády vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky“, pričom jeho funkčné obdobie možno odvodiť z pravidelného konania volieb do NR SR a následného zostavovania novej vlády.

Zákony spravidla uvádzajú, že určitá činnosť je (verejnou) funkciou, napríklad §  11 zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení – funkcia poslanca obecného zastupiteľstva, §  13 zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení – funkcia starostu obce.

Príklad:

Zamestnanec mesta X bol vymenovaný s účinnosťou od ..... vládou SR do funkcie prednostu Okresného úradu mesta X. Zamestnanec žiada svojho zamestnávateľa – mesto X o dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie podľa §  136 ods.  2 ZP. Podľa §  137 ods.  1 ZP je verejná funkcia, občianska povinnosť a iný úkon vo všeobecnom záujme na účely Zákonníka práce činnosť, o ktorej to ustanovuje Zákonník práce alebo osobitný predpis. Zamestnávateľ sa domnieva, že osobitným predpisom v tomto kontexte by mohol byť zákon č.  55/2017 Z.  z. o štátnej službe, ktorý definuje štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii v §  7 ods.  2 a 5.

Zároveň pojem výkon verejnej funkcie upravuje §  137 ods.  2 ZP. Funkcia prednostu okresného úradu je podľa §  2 ods.  2 zákona č.  180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy obsadzovaná vymenovaním prednostu okresného úradu „Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.“ Zamestnávateľ sa domnieva, že pri funkcii prednostov okresných úradov nie je prítomná druhá podmienka oprávňujúca zamestnanca na d

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.