Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Základné povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri práci na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kategória: Dohody Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zákonník práce upravuje základné povinnosti zamestnávateľov, ako aj základné povinnosti zamestnancov v prípade práce na dohodu.

Základné povinnosti zamestnanca pracujúceho na dohodu

Ustanovenie § 224 ods. 1 ZP upravuje povinnosti zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Použitie slova „najmä“ znamená, že ide o demonštratívny výpočet povinností.

Základné povinnosti zamestnanca (§ 224 ods. 1 ZP)

Na základe uzatvorených dohôd podľa § 223 sú zamestnanci povinní najmä

a)

vykonávať práce zodpovedne a riadne a dodržiavať podmienky dohodnuté v dohode,

V dohode možno dohodnúť aj konkrétne podmienky výkonu práce (napr. v dohode o vykonaní práce bude dohodnutý aj postup vykonania prác).

b)

vykonávať práce osobne,

Nie je teda možná pomoc od rodinných príslušníkov ani iných osôb (na výkon práce sa teda nemožno dať zastúpiť).

c)

dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (pozri aj § 39 ZP), dodržiavať ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu nimi vykonávanú, najmä predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s ktorými boli riadne oboznámení,

d)

riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím,

Aplikuje sa aj § 182 ZP (zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať), ako aj § 185 ZP (zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov) – pozri aj § 225 ZP.

e)

písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú jeho pracovnoprávneho vzťahu a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,

 

adresy pre doručovanie písomností, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového účtu.

Zamestnancovi sa teda ukladá osobitná informačná povinnosť v okruhu vymenovaných informácií, ako aj informačná povinnosť, p

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.