Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím a invalidných dôchodcov

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: Účtovníctvo ROPO a obcí 4/2022

Trhom práce možno rozumieť trh, ktorý je určený vzájomným vzťahom medzi ponukou práce a dopytom po práci. Niektoré skupiny osôb majú na trhu práce sťažené uplatnenie. Medzi tieto osoby patria aj občania so zdravotným postihnutím alebo invalidní dôchodcovia.

Invalidita znamená, že osoba má taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles jej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy ­trvať dlhšie ako jeden rok. Niektorí invalidní dôchodcovia môžu pracovať, keďže invalidita nie je zákonným dôvodom na skončenie doterajšieho pracovného pomeru. Súčasná legislatíva podporuje zamestnávanie invalidných dôchodcov a ich začlenenie do pracujúcej spoločnosti, keďže nájsť si zamestnanie môže byť problematické aj pre zdravého občana, nieto ešte pre invalidného.

Invalidný dôchodok

Cieľom invalidného dôchodku je za­bezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu jeho schopnosti vy­konávať zárobkovú činnosť v dôsledku jeho dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu. Legislatíva nebráni invalidnému dôchodcovi po získaní invalidného dôchodku pracovať.

Zamestnancom so zdravotným postihnutím v súlade s § 40 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) je „zamestnanec uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku.

Pojem občan so zdravotným postihnutím definujú aj ďalšie predpisy, a to:

●  zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 5/2004 Z. z.“),

●  zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.“).

Zákon č. 5/2004 Z. z. v § 9 ods. 1 ustanovuje, že „občanom so zdravotným postihnutím je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu.“ Osobitným predpisom sa rozumie zákon č. 461/2003 Z. z.

V súlade s § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. je „poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.“

Právna úprava v minulosti rozlišovala invalidné dôchodky na tzv. „plné“ invalidné dôchodky a „čiastočné“ invalidné dôchodky. Súčasná právna úprava takéto rozlíšenie nepozná, používa iba jeden univerzálny pojem „invalidný dôchodok“, avšak de facto naďalej platí, že za tzv. „plný“ invalidný dôchodok možno považovať invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť predstavuje viac ako 70 %. Ak miera schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť predstavuje viac ako 40 %, avšak nie viac ako 70 %, potom hovoríme o tzv. „čiastočnom“ invalidnom dôchodku.

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre telesnú poruchu, duševnú poruchu alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudok útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu.

Zamestnávanie invalidných dôchodcov a občanov so zdravotným postihnutím

Zamestnávanie invalidných dô

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.