Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zmena životného minima od 1. júla 2022 a jej vplyv na mzdové veličiny (2. časť)

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Odmeňovanie študentov za výkon na praktickom vyučovaní

Ak žiak vykonáva v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odbornom vzdelávaní“) praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania (v systéme duálneho vzdelávania), zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť žiakovi hmotné a finančné zabezpečenie. K formám finančného zabezpečenia žiaka patria:

  • odmena za produktívnu prácu, ktorú poskytuje zamestnávateľ [§ 27 ods. 1 zákona o odbornom vzdelávaní, § 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), § 19 ods. 2 písm. c) bod 4 zákona od dani z príjmov],
  • podnikové štipendium, ktoré poskytuje zamestnávateľ [§ 27 ods. 7 zákona o odbornom vzdelávaní, § 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov],
  • motivačné štipendium, ktoré poskytuje štát prostredníctvom školy [§ 27 ods. 4 zákona o odbornom vzdelávaní,  § 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov].

Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške najmenej 50 % z hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej príslušným nariadením vlády; pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka. V roku 2022 je odmena najmenej 1,86 eur.

Zamestnávateľ môže pri určovaní výšky odmeny zohľadniť prístup žiaka k plneniu pracovných úloh a pokynov inštruktora alebo majstra odbornej výchovy obdobne, ako je tomu pri odmeňovaní zamestnancov zamestnávateľa. Na tieto účely je vhodné pravidlá priznania odmeny za produktívnu prácu vrátane jej výšky upraviť v internom predpise zamestnávateľa.

Minimálna výška odmeny za produktívnu prácu však musí byť dodržaná. Odmena za produktívnu prácu žiaka strednej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe sa považuje za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, ale nepodlieha odvodom na zdravotné a sociálne poistenie. Odmena za produktívnu prácu sa považuje za daňový výdavok zamestnávateľa len do výšky 100 % platnej minimálnej hodinovej mzdy [§ 19 ods. 2 písm. c) bod 4 zákona o dani z príjmov].  Odmena poskytovaná žiakovi nad túto výšku už daňovým výdavkom pre zamestnávateľa nie je.

Podnikové štipendium je finančný fakultatívny inštitút, ktorý môže žiakovi za výkon praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania (v systéme duálneho vzdelávania) poskytovať zamestnávateľ zo svojich prostriedkov. Pojem „môže“ potvrdzuje, že ide zo strany zamestnávateľa o dobrovoľné plnenie.

Súčasná právna úprava obmedzuje poskytovanie podnikového štipendia na obdobie školského vyučovania a najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima určeného pre zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa. To znamená, že od 1. júla 2022 sa maximálna výška podnikového štipendia zvyšuje zo sumy 398,24 eur na 428,12 eur mesačne (4 x 107,03 eur).

Postup a pravidlá pri poskytovaní podnikového štipendia legislatívne upravené nie sú. Je tak plne na rozhodnutí zamestnávateľa, ako bude postupovať – na tento účel je vhodné určiť pravidlá pre vyplácanie podnikového štipendia napr. v internom predpise zamestnávateľa. V takomto prípade je zamestnávateľ povinný žiaka s pravidlami poskytovania finančného zabezpečenia preukázateľne (písomne) oboznámiť a rovnako postupuje aj pri zmene týchto pravidiel.

Ak zamestnávateľ určil pravidlá pre poskytovanie podnikového štipendia, nárok na podnikové štipendium vzniká žiakovi po splnení kritérií pre priznanie podnikového štipendia určených zamestnávateľom vo forme týchto pravidiel. Pravidlá pre poskytovanie podnikového štipendia by mali v súlade s § 27 ods. 7 zákona o odbornom vzdelávaní zohľadňovať študijné výsledky a dochádzku žiaka, jeho aktivitu na praktickom vyučovaní a záujem o prípravu na povolanie, ako aj výsledky činnosti žiaka na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa.

Zamestnávateľ môže v pravidlách určiť aj rôznu výšku podnikového štipendia pre jednotlivé študijné odbory a učebné odbory. Podnikové štipendium sa poskytuje za predchádzajúci kalendárny mesiac najneskôr v posledný pracovný deň mesiaca alebo v termínoch určených na výplatu pre zamestnancov zamestnávateľa.

Podnikové štipendium, ktoré poskytuje zamestnávateľ žiakovi na praktickom vyučovaní, je príjem oslobodený od dane podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov a v súlade s § 19 ods. 2 písm. c) bod 4 zákona o dani z príjmov sa považuje za daňový uznaný výdavok zamestnávateľa. Podnikové štipendium odvodom na zdravotné a sociálne poistenie nepodlieha.

Motivačné štipendium ako forma finančného zabezpečenia žiaka je poskytované podľa § 27 zákona o odbornom vzdelávaní; na daňové účely ide o príjem oslobodený od dane [§ 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov]. Motivačné štipendium zároveň nepodlieha ani odvodom na zdravotné a sociálne poistenie.

Žiakovi, ktorý sa pripravuje na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných činností v študijnom odbore alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odbo

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.