Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Dočasné pridelenie zamestnanca v podmienkach samosprávy

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 7-8/2022

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou dočasného pridelenia zamestnanca na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa v podmienkach samosprávy. V príspevku je poukázané najmä na základnú charakteristiku dočasného pridelenia, právny základ dočasného pridelenia, trvanie dočasného pridelenia, práva a povinnosti vyplývajúce z dočasného pridelenia a možnosti skončenia dočasného pridelenia.

V podmienkach samosprávy inštitút dočasného pridelenia zamestnanca v pracovnom pomere nie je príliš často využívaný a skôr sa využíva zo strany samosprávnych krajov a miest ako obcí. Napriek tomu však môže byť v praxi využiteľný v prípadoch, ako je prechodný nedostatok práce. V tejto súvislosti možno poukázať na usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s otvorením materských škôl a základných škôl, podľa ktorých pri nedostatočnom počte učiteliek materskej školy možno dočasne prideliť učiteľku materskej školy do inej materskej školy a pri nedostatočnom počte pedagogických zamestnancov pri výkone výchovno-vzdelávacej činnosti na prvom stupni základnej školy a v piatom ročníku základnej školy možno dočasne prideliť učiteľa strednej školy do príslušných ročníkov základnej školy.

Právna úprava dočasného pridelenia zamestnanca je obsiahnutá predovšetkým v ustanoveniach § 58, § 58a a § 58b zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a ustanoveniach § 29 až § 31 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Dočasné pridelenie je založené na dvoch zmluvných vzťahoch:

●  pracovná zmluva uzatvorená medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom, resp. dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom,

●  dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca uzatvorená medzi zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom.

Ak zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania nepreukáže inak, dočasným pridelením je aj výkon práce zamestnancom, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť pre právnickú alebo fyzickú osobu, keď:

●  právnická alebo fyzická osoba ukladá zamestnancovi pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu a dáva mu na tento účel pokyny,

●  táto činnosť sa vykonáva prevažne v priestoroch právnickej alebo fyzickej osoby a prevažne jej pracovnými prostriedkami alebo táto činnosť sa prevažne vykonáva na zariadeniach právnickej alebo fyzickej osoby, a

●  ide o činnosť, ktorú má právnická alebo fyzická osoba ako predmet svojej činnosti zapísanú v príslušnom registri.

Cieľom je predovšetkým riešiť otázku obchádzania ustanovení o porovnateľných pracovných a mzdových podmienkach pre dočasne pridelených zamestnancov v porovnaní s kmeňovými zamestnancami užívateľského zamestnávateľa cez fiktívne poskytovanie služieb cez právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá podľa uzatvorenej zmluvy neposkytuje zamestnancov ale službu, avšak v skutočnosti predmetom zmluvy je poskytnutie zamestnancov na činnosť, ktorá tvorí predmet činnosti zastretého užívateľského zamestnávateľa a týchto zamestnancov nebude riadiť právnická alebo fyzická osoba, ale zastretý užívateľský zamestnávateľ a práca sa bude vykonávať prevažne v priestoroch, na zariadeniach alebo pracovnými prostriedkami inej právnickej alebo fyzickej osoby.

Dočasné pridelenie nie je možné v prípade zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (t. j. dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti) alebo v prípade výkonu prác, ktoré príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 4. kategórie podľa osobitného predpisu. Okrem toho užívateľský zamestnávateľ nemôže zamestnanca, ktorý je k nemu dočasne pridelený, dočasne prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi. Cieľom je ochrana zamestnanca ako efektívny výkon kontroly, keďže v prípadoch reťazenia dočasných pridelení by bolo problematické zistiť, kto je skutočným zamestnávateľom zamestnanca.

Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom

V pracovnej zmluve uzatvorenej medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom sa agentúra dočasného zamestnávania zaviaže zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa a dohodnú sa podmienky zamestnania.

Písomná dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí obsahovať najmä názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa, deň, keď dočasné pridelenie vznikne, a dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, druh práce a miesto výkonu práce, mzdové podmienky a podmienky ­jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia.

Tieto náležitosti musí obsahovať aj pracovná zmluva uzatvorená medzi agentúrou dočasného zamestnávania a zamestnancom, ak sa táto pracovná zmluva uzatvára na určitú dobu. Agentúra dočasného zamestnávania, ktorá uzatvára so zamestnancom pracovný pomer na určitú dobu, určí dobu trvania tohto pracovného pomeru dátumom jeho skončenia; to sa nevzťahuje na dočasné pridelenie z dôvodu zastupovania zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie.

Dohoda medzi zamestnávateľom a užívateľským zamestnávateľom

Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sa môžu s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť o dočasnom pridelení zamestnanca v pracovnom pomere na výkon práce.

Zamestnávateľ môže s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť dočasné pridelenie zamestnanca v pracovnom pomere iba v prípade, ak sú u zamestnávateľa objektívne prevádzkové dôvody (napr. prechodný nedostatok práce), a to najskôr po troch mesiacoch odo dňa vzniku pracovného pomeru. To neplatí pri dočasnom pridelení zamestnanca v pracovnom pomere medzi ovládajúcou osobou a ovládanou osobou dohodnutom bezodplatne. Na rozdiel od dočasného pridelenia agentúrou dočasného zamestnávania, kde ide o zamestnávanie na účel dočasného pridelenia zamestnanca, a teda zamestnanec vstupuje do pracovného pomeru s tým, že ho agentúra dočasného zamestnávania dočasne pridelí, v prípade zamest

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.