Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Náklady zamestnávateľa na duálne vzdelávanie a odbornú prax

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Eva Gášpárová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 11/2022

Výchovno-vzdelávací proces, ktorý sa člení na teoretické a praktické vyučovanie, sa uskutočňuje systémom školského vzdelávania alebo systémom duálneho vzdelávania. 

Odborné vzdelávanie a príprava žiaka strednej odbornej školy je predmetom úpravy zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odbornom vzdelávaní a príprave“), ktorý upravuje:

●   systém duálneho vzdelávania vrátane práv a povinností subjektov duálneho vzdelávania, ktorými sú žiak, škola a zamestnávateľ,

●   odborný výcvik a odbornú prax na pracovisku zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania (mimo systému duálneho vzdelávania).

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania

Systém duálneho vzdelávania je súčasťou odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa.

Duálne vzdelávanie je realizované na základe:

●   zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou podľa § 16 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť, a záväzok strednej odbornej školy organizovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania,

●   učebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a žiakom podľa § 19 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, predmetom ktorej je záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo výkon odborných činností na pracovisku praktického vyučovania, a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek.

V systéme duálneho vzdelávania žiak vykonáva praktické vyučovanie priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania. Pracovisko praktického vyučovania je organizačná súčasť zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systému duálneho vzdelávania. Za pracovisko praktického vyučovania sa považuje aj priestor, ku ktorému má vlastnícke právo alebo užívacie právo organizácia, v ktorej sú združení viacerí zamestnávatelia, ktoré sa označuje ako spoločné pracovisko praktického vyučovania.

Na pracovisku praktického vyučovania žiak vykonáva:

●   odborný výcvik alebo odbornú prax pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,

●   odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe,

●   odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.

Náklady na praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania u zamestnávateľa možno členiť na:

●   osobné náklady na inštruktora praktického vyučovania, hlavného inštruktora alebo na majstra odbornej výchovy, ktorý je zamestnancom zamestnávateľa,

●   prevádzkové náklady spojené s poskytovaním praktického vyučovania,

●   náklady na finančné zabezpečenie žiaka vo forme podnikového štipendia,

●   náklady na finančné zabezpečenie žiaka vo forme odmeny za produktívnu prácu,

●   náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené so stravovaním žiaka,

●   náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené s poskytovaním cestovných náhrad žiakovi za preukázané cestovné verejnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého bydliska do školského internátu, strednej odbornej školy a miesta konania praktického vyučovania a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta konania praktického vyučovania a späť,

●   náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené s poskytovaním osobných ochranných pracovných prostriedkov pre žiaka,

●   náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené s posúdením zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka,

●   náklady na finančné zabezpečenie praktického vyučovania v dielni školy, u iného zamestnávateľa alebo v spoločnom pracovisku praktického vyučovania,

●   osobné náklady na majstra odbornej výchovy, ktorý je zamestnancom spolupracujúcej školy a ktorý na základe rozhodnutia zamestnávateľa vykonáva praktické vyučovanie u zamestnávateľa,

●   na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov,

●   odpisy pri majetku, ktorý nie je priamo využívaný zamestnávateľom ako daňovníkom, ale slúži na poskytovanie praktického vyučovania žiakov na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní alebo slúži na činnosť strednej odbornej školy s označením podniková škola,

●   náklady spojené so samotným výkonom praktického vyučovania ako materiál, energie, služby, odpisy a pod.

Zamestnávateľ môže ako daňové výdavky uplatniť všetky náklady spojené s poskytovaním praktického vyučovania žiakov na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa v prípade, že poskytuje praktické vyučovanie na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní.

Podľa § 19 ods. 2 písm. c) 4. bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone sú náklady na:

●   odmenu za produktívnu prácu podľa § 27 ods. 1 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave najviac do výšky 100 % z hodinovej minimálnej mzdy,

●   podnikové štipendium podľa § 27 ods. 6 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave,

●   hmotné zabezpečenie žiaka podľa § 26 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave,

●   poskytovanie praktického vyučovania,

●   prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov podľa § 4, § 6 a § 6a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p.

Podľa § 19 ods. 2 písm. n) bod 2. ZDP daňovým výdavkom sú aj odpisy majetku, ktorý nie je priamo využívaný daňovníkom, ale slúži na:

●   poskytovanie praktického vyučovania žiakov na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania a zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 8 ods. 2 a § 16 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, alebo

●   činnosť strednej odbornej školy s označením podniková škola podľa § 24a zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Hmotné zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania

Hmotné zabezpečenie žiaka poskytované zamestnávateľom je určené na zabezpečenie žiaka pre výkon praktického vyučovania na pracovisku praktickéh

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.