Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Typy lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Kategória: Personalistika Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Lekárke preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa rozdeľujú v závislosti od toho, či sa vykonávajú pred vstupom zamestnanca do práce, v priebehu trvania pracovného pomeru alebo v súvislosti s ukončením pracovného pomeru. V článku sa zameriame na jednotlivé druhy lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci.

Vstupné lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u osôb uchádzajúcich sa o zamestnanie

Vstupné lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú pred nástupom do práce (pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu) u fyzických osôb, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie (tieto osoby ešte nie sú zamestnancami) a budú vykonávať rizikovú prácu alebo prácu, pri ktorej sa zdravotná spôsobilosť vyžaduje podľa osobitných predpisov.

Vstupné lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sú zamerané na zisťovanie ochorení, ako aj na zisťovanie klinicky sa ešte neprejavujúcich, ale už zistiteľných príznakov ochorení, ktoré by mohli pri výkone konkrétnej práce znamenať zdravotnú kontraindikáciu na jej vykonávanie, t. j. ktoré obmedzujú alebo vylučujú zdravotnú spôsobilosť na prácu. Účelom vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky je, aby na výkon práce v konkrétnych podmienkach nebola zaradená osoba, ktorej zdravotná spôsobilosť nezodpovedá zaradeniu na túto prácu.

Príkladom vstupnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci podľa osobitných predpisov je posúdenie zdravotnej spôsobilosti pred zaradením na prácu v noci [§ 98 ods. 3 písm. a) Zákonníka práce] alebo posúdenie zdravotnej spôsobilosti na ručnú manipuláciu s bremenami pred začatím práce [§ 5 písm. c) nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami].

Periodické lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u zamestnancov a ich frekvencia

Zamestnanci vykonávajúci rizikovú prácu absolvujú peri

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.