Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Bezdôvodné obohatenie zamestnanca na úkor zamestnávateľa

Kategória: Zodpovednostné vzťahy Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Inštitút bezdôvodného obohatenia upravuje vo všeobecnosti zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. Vo vzťahu nárokov z bezdôvodného obohatenia medzi zamestnávateľom a zamestnancom obsahuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) v ustanovení § 222 osobitnú úpravu tohto inštitútu. 

Podľa uvedeného ustanovenia môže nastať bezdôvodné obohatenie na strane zamestnanca, ako aj zamestnávateľa, pričom ten, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil, je povinný toto obohatenie vydať. Osobitná úprava bezdôvodného obohatenia sa podľa § 222 Zákonníka práce uplatní za podmienky, že k bezdôvodnému obohateniu došlo v rámci existujúceho pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Za bezdôvodné obohatenie sa v zmysle § 222 ods. 2 Zákonníka práce považuje majetkový prospech získaný na základe jedného z nasledujúcich dôvodov:

  • plnením bez právneho dôvodu,
  • plnením z neplatného právneho úkonu,
  • plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol,
  • z nepoctivých zdrojov.

Pod pojmom majetkový prospech sa rozumie prospech jednej osoby na úkor druhej osoby, ktorý možno vyjadriť v peniazoch.

Ustanovenie § 222 Zákonníka práce v odsekoch 3 až 5 ustanovuje ďalšie zásady vzťahujúce sa na inštitút bezdôvodného obohatenia:

  • ten, kto sa bezdôvodne obohatil, je povinný vydať predmet bezdôvodného obohatenia tej osobe, na ktorej úkor bolo získané,
  • ten, kto sa bezdôvodne obohatil, je povinný vydať predmet bezdôvodného obohatenia v rovnakej hodnote, v akej nadobudol bezdôvodné obohatenie,
  • ak by predmet bezdôvodného obohatenia spočíval vo výkonoch, je ten,  kto sa bezdôvodne obohatil, povinný poskytnúť peňažná náhradu,
  • ak ten, kto sa bezdôvodne obohatil, nekonal dobromyseľne, je povinný s predmetom bezdôvodného obohatenia vydať aj úžitky z neho,
  • ten, kto predmet bezdôvodného obohatenia vydáva, má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré na vec vynaložil (výlučne musí ísť o potrebné náklady vzhľadom na okolnosti).

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.