Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Novela Zákonníka práce účinná od 1. novembra 2022

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Príspevok prináša stručný prehľad najdôležitejších zmien Zákonníka práce prijatých na základe novely č. 350/2022 Z. z. účinnej od 1. novembra 2022.

Národná rada SR dňa 4. októbra 2022 schválila rozsiahlu transpozičnú novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“ alebo „ZP“), ktorá bola v procese prípravy už od polovice roka 2021, avšak pre niektoré nevyjasnené otázky bol proces jej prijímania spomalený. Účinnosť prijatých zmien v Zákonníku práce nastáva od 1. novembra 2022.

Dôvody prijatia

Čo sa týka dôvodov prijatia uvedenej novely, primárne ide o transpozíciu týchto dvoch smerníc EÚ:

  • smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii,
  • smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ (poznámka autora: ide skôr o doplnenie právnej úpravy, keďže obidve smernice nahrádzajú už existujúce smernice EÚ – v prvom prípade smernicu Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah a v druhom prípade smernicu Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke uzavretá medzi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a ETUC a zrušuje smernica 96/34/ES).

Hlavné zmeny v Zákonníku práce

Predmetná novela Zákonníka práce prináša najmä tieto zmeny:

  • doplnenie základných zásad – právo na spravodlivé, uspokojivé, tra
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.