Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

O čom (ne)musia zamestnanci mlčať?

Kategória: Všeobecné ustanovenia Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Medzi základné povinnosti zamestnanca, ktoré upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „ZP“ alebo Zákonník práce), patrí aj povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám [§ 81 písm. f) ZP].

Zákonník práce bližšie neupravuje, ktoré konkrétne skutočnosti sú predmetom povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Zamestnávateľ by mal z dôvodu určitosti a transparentnosti definovať, ktoré skutočnosti podliehajú ochrane.

Tieto skutočnosti môže zamestnávateľ špecifikovať v pracovnej zmluve alebo v inom internom predpise (smernica, usmernenie, pokyn a pod.), s ktorým bude zamestnanec preukázateľne oboznámený. Tým pádom vedieť, v akom rozsahu má zachovávať povinnosť mlčanlivosti.

Zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť najmä vo vzťahu k:

  • osobným údajom (iných zamestnancov, klientov, dodávateľov a pod.), ku ktorým mali prístup u zamestnávateľa,
  • know-how, obchodnému tajomstvu, bankovému tajomstvu,
  • iným citlivým informáciám a skutočnostiam.

Zamestnávateľ by mal prihliadať na rozsah toho, čo považuje za skutočnosti podliehajúce zachovávaniu mlčanlivosti zo strany zamestnanca. Mal by vyhodnotiť, či ide o skutočnosti, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

  • zamestnanec sa o nich mohol dozvedieť pri výkone zamestnania,
  • existuje odôvodnený záujem zamestnávateľa na tom, aby sa o skutočnostiach nedozvedeli iné osoby (napr. mohlo by dôjsť k spôsobeniu škody alebo inej ujmy – peňažnej alebo nepeňažnej).

Konkrétne skutočnosti, ktoré zamestnávateľ považuje za hodné ochrany, by mali byť vymedzené v pracovnoprávnych dokumentoch, s ktorými bol zamestnanec preukázateľne oboznámený, napríklad v pracovnej zmluve, internej smernici a pod.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť neznamená, že samotný zamestnanec nemôže

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.