Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Pokyn zamestnávateľa na celofiremné testovanie zamestnancov

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Testovanie Covid-19

V poslednej dobe sa pravidelne objavujú otázky,  či je zamestnávateľ oprávnený vydať  svojim zamestnancom pokyn, ktorým im ukladá povinnosť absolvovať testovanie na Covid-19. Toto testovanie zorganizuje zamestnávateľ a uhradí náklady s ním spojené.

Posúdenie predmetnej situácie treba vnímať z hľadiska dvoch právnych režimov, a to:

  • z hľadiska právnej úpravy ochrany osobných údajov vyplývajúcej najmä z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  (ďalej len „GDPR“) (výsledok o pozitivite/negativite má povahu osobného údaja osobitnej kategórie)
  • z hľadiska právneho režimu príslušných pracovnoprávnych predpisov – najmä Zákonníka práce.

Nariadenie povinnosti celofiremného testovania z hľadiska GDPR

Vo vzťahu k GDPR je takýto pokyn zamestnávateľa možný, pričom oporu zamestnávateľ nájde v právnom základe definovanom v čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (zamestnávateľa), a písm. e) GDPR, podľa ktorého je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme.

Účelom spracúvania osobných údajov by v tomto prípade mali byť povinnosti zamestnávateľa s odkazom na príslušné právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, napr. zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“) alebo zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (poprípade nariadenia vlády SR vydávané v tomto zmysle vrátane vyhlášok a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu).

Pre spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov (napr. výsledok o pozitivite/negativite) musí zamestnávateľ súčasne splniť niektorú z podmienok pre spracúvane osobitnej kategórie osobných údajov uvedenú v čl. 9 GDPR.

V čase vyhlásenia núdzového stavu a mimoriadneho stavu by sa mal zamestnávateľ oprieť o zákon Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.