Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Povinnosť mlčanlivosti v pracovnoprávnych vzťahoch

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Dušan Čurila, PhD.

Právny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom vykazuje v porovnaní s ostatnými súkromnoprávnymi vzťahmi isté špecifiká. Je to dané jednak tým, že zamestnávateľ disponuje fakticky silnejším postavením, ktoré je však na druhej strane vyvažované mnohými ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) chrániacimi slabšie postaveného zamestnanca. Spomedzi mnohých povinností strán pracovnoprávneho vzťahu sa pomerne malá pozornosť venuje povinnosti mlčanlivosti.

Povinnosť mlčanlivosti je pritom pomerne bežne sa vyskytujúcou povinnosťou naprieč rôznorodými právnymi odvetviami. Má svoje miesto v súkromnom práve (napríklad v rámci pracovného práva, obchodného práva), ako aj v rámci verejného práva (trestné právo, v rámci výkonu jednotlivých právnických profesií alebo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti). Význam povinnosti mlčanlivosti spočíva v ochrane informácií, ktoré považuje dotknutý subjekt za relevantné a ktorých prezradenie by mohlo spôsobiť porušenie alebo ohrozenie jeho subjektívnych práv.

Povinnosť mlčanlivosti na strane zamestnanca

Elementárnym predpisom upravujúcim povinnosť mlčanlivosti v rámci pracovnoprávnych vzťahov je Zákonník práce. Medzi základné povinnosti zamestnanca, ktoré sú demonštratívne formulované v § 81 písm. a) až g) Zákonníka práce patrí aj povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Povinnosť zamestnanca stanovená pod písm. f) sa vzťahuje na skutočnosti, o ktorých sa zamestnanec dozvedel pri výkone svojho zamestnania a ktoré nemožno oznamovať iným osobám, lebo je to v záujme zamestnávateľa. Povinnosť mlčanlivosti tu však nie je rozsahovo určená ako absolútna, pretože sa nevzťahuje na prípady oznámenia kriminálnej činnosti resp. inej protispoločenskej činnosti.

Všeobecne platí pravidlo, podľa ktorého zamestnávateľ môže svojmu zamestnancovi kedykoľvek uložiť povinnosť mlčanlivosti. Toto pravidlo ale obsahuje prísnu výnimku zakotvenú v § 13 ods. 5 Zákonníka práce. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť preto nesmie byť uložená zamestnancovi tak, žeby sa vzťahovala na pracovné podmienky (vrátane mzdových podmienok), ako aj na podmienky zamestnávania. Ak by táto povinnosť predsa len zahrnovala aj vyššie uvedené skutočnosti, za porušenie tejto povinnosti nemôže byť zamestnanec sankcionovaný. Podľa § 43 ods. 4 Zákonníka práce navyše platí, že ak by pracovná zmluva, jej dodatok alebo iná dohoda obsahovali ustanovenie, v ktorom by sa zamestnanec zaväzoval k mlčanlivosti o svojich pracovných podmienkach (zahrnujúc aj uvedené mzdové podmienky) a o podmienkach zamestnávania, takéto ustanovenia by boli zo zákona neplatné.

Vyššie formulovaná povinnosť mlčanlivosti nie je v Zákonníku práce upravená s nejakým časovým obme

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.