Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Pracovné cesty a dovolenky zamestnancov v čase pandémie

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 3/2022

Zamestnávatelia mali donedávna oklieštené možnosti vyžadovať od zamestnancov informácie o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, o jeho prekonaní alebo o výsledkoch testovania.  Dňa 12. 11. 2021 NR SR prijala zákon č. 412/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „zákon č. 412/2021 Z. z.“), ktorý výslovne upravuje možnosť zamestnávateľa kontrolovať tieto informácie, dokonca možnosť podmieňovať vstup na pracovisko predložením týchto dokladov. Prostredníctvom tohto zákona bol novelizovaný zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“).

Do prijatia zákona č. 412/2021 Z. z. túto problematiku výslovne neupravoval žiaden predpis. Zákon č. 412/2021 Z. z. je účinný od 15. 11. 2021.

Môže zamestnávateľ vyžadovať informácie o zaočkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19, alebo o výsledkoch testovania zamestnanca aj na účely pracovnej cesty? Môže zamestnávateľ vydať zákaz prísť do práce zamestnancovi po tom, čo sa vrátil zo zahraničnej dovolenky? Môže zamestnávateľ od zamestnancov vyžadovať informáciu o krajine, do ktorej chcú počas dovolenky vycestovať? Viac sa dozviete v tomto článku.

Zákon č. 412/2021 Z. z. a novelizovaný Zákonník práce a vstup zamestnanca na pracovisko v režime OTP

Prostredníctvom zákona č. 412/2021 Z. z. boli do textu Zákonníka práce, konkrétne do § 250b, doplnené nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo zamestnanec, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mutohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ideprekážkupráci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

„(7) Ak nebol vydaný osobitný predpis podľa odseku 6, zamestnávateľ môže postupovať podľa odseku 6, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia;tomto prípade nejdeprekážkupráci na strane zamestnanca.

Dňa 17. 1. 2022 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR vyhlášku č. 4/2022, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška č. 4/2022“).

Následne bola vyhláška č. 4/2022 novelizovaná dňa 31. 1. 2022 prostredníctvom vyhlášky č. 15/2022, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška č. 15/2022“).

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov. Avšak tento manuál bol platný len do 31. 1. 2022 a nebol nahradený novým predpisom.

Dňa 4. 2. 2022 vyšla vyhláška č. 16/2022, ktorou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 4/2022, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa. Tým došlozrušeniu povinného OTP režimu na pracovisku.

Stále však platí § 250b ods. 7 Zákonníka práce, ktorý ustanovuje „Ak nebol vydaný osobitný predpis podľa odseku 6, zamestnávateľ môže postupovať podľa odseku 6, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia; v tomto prípade nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca.

Podľa citovaného ustanovenia môže zamestnávateľ (ale nemá takú povinnosť) spracúvať osobné údaje z covid passu, dokladu o prekonaní COVID-19 alebo z testu zamestnanca. Avšak je potrebné riadiť sa aj legislatívou o ochrane osobných údajov, najmä: Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie GDPR“).

Pracovná cesta

Zákonník práce vo svojich ustanoveniach výslovne nedefinuje pojem pracovná cesta. Vychádzajúc z ustanovení Zákonníka práce, však môžeme dospieť k tomu, že pracovnou cestou sa rozumie časovo obmedzená zmena pracovnej zmluvy, a to v časti o mieste výkonu práce alebo mieste obvyklého pracoviska.

V princípe sa pracovnou cestou rozumie skutočnosť, že zamestnanec vykonáva prácu na inom mieste, ako je jeho pravidelné pracovisko.

Pojem pracovná cesta definuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). Podľa § 2 ods. 1 cit. zákona je pracovná cesta „čas od nástupu zamestnanca na cestu na výk

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.