Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Výkon práce v inom mieste pri dohodách

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zákonník práce neustanovuje, že podstatnou náležitosťou dohody musí byť miesto výkonu práce. V praxi sa však toto miesto výkonu práce často uvádza. Nie je teda možné vylúčiť ani výkon práce v inom mieste, ako bolo dohodnuté. 

Zamestnanec môže byť v zmysle § 5 ZP aj vyslaný na výkon práce v rámci cezhraničného poskytovania služieb (cezhraničné dočasné pridelenie je z povahy veci vylúčené, keďže zamestnávanie agentúrou dočasného zamestnávania na dohodu nie je možné) alebo vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu (§ 57 ZP). Vzhľadom na výnimočnosť práce na dohodu by sa výkon práce v inom štáte mal realizovať v obmedzenom rozsahu.

V praxi môžu nastať tieto situácie:

  1. pracovná cesta/zahraničná pracovná cesta,
  2. miesto výkonu práce v inom štáte (§ 43 ZP),
  3. vyslanie (§ 5 ZP).

Pracovná cesta a zahraničná pracovná cesta

Z hľadiska Zákonníka práce:

Ustanovenie § 57 ZP sa priamo na dohody nevzťahuje (neodkazuje naň § 223 ods. 2 ZP), čo súvisí aj z tým, že v dohode nemusí byť dohodnuté miesto výkonu práce. Z tohto hľadiska možnosť vyslania na pracovnú cestu/zahraničnú pracovnú cestu musí byť v dohode dohodnutá.

Ustanovenia, ktoré upravujú podstatné náležitosti jednotlivých dohôd, neustanovujú, že podstatnou náležitosťou dohody je miesto výkonu práce, ak sa teda nedohodlo, vzniká otázka, či je miesto výkonu práce každé miesto (a teda nevzniká ani možnosť pracovnej cesty).

Z hľadiska zákona o cestovných náhradách:

Podľa § 1 ods. 1 písm. c) zákona o cestovných náhradách je upravené poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení (ďalej len „náhrada“) pri pracovných cestách, pri dočasnom pridelení na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi (ďalej len „dočasné pridelenie“), pri vyslaní do členského štátu Európskej únie (ďalej len „vyslanie do štátu Európskej únie“), pri vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu (ďalej len „vznik pracovného pomeru“), pri výkone práce v zahraničí a pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien do miesta pravidelného pracoviska a späť fyzickým osobám činným na zák

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.