Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu vzniknutú pri výkone práce na základe dohody

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Podľa § 225 ods. 2 ZP: „Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú utrpel pri výkone práce podľa uzatvorenej dohody, alebo v priamej súvislosti s ním, rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere.“

Ide tu o odkaz na aplikáciu § 192 – § 219 ZP na zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd (t. j. aj rovnaké predpoklady zodpovednosti za škodu). Ustanovenie § 220 ZP sa použije v oboch prípadoch.

Zodpovednosť za škodu na strane zamestnávateľa v prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa v zásade neodlišuje od zodpovednosti za škodu v prípade zamestnanca v pracovnom pomere. 

Predpoklady zodpovednosti za škodu

1.Existencia pracovnoprávneho vzťahu na dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom

Musí ísť o pracovnoprávny vzťah, ak nejde o pracovnoprávny vzťah, resp. situáciu, kedy ku škode nedochádza v medziach pracovného práva (§ 220 ZP), zodpovednosť za škodu je daná podľa iných právnych predpisov (napr. OZ).

2.Existencia (vznik) škody (ujmy) na strane zamestnanca

Musí existovať určitá vyčísliteľná, resp. identifikovateľná škoda.

V praxi môže vzniknúť škoda na majetku (napr. odcudzenie oblečenia zamestnancovi, neposkytnutie dovolenky, stravných lístkov), škoda (ujma) na zdraví – pracovný úraz, resp. aj otázka nemajetkovej ujmy (ako napr. poškodenie dobrého mena zamestnanca) – vzniká otázka primeraného zadosťučinenia, kde nemusí ísť

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.