Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Zmeny v Zákonníku práce od októbra 2022

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Jana Mikušová, Advokátska kancelária bratis.law

Príspevok informuje o aktuálne pripravovaných, resp. schvaľovaných zmenách Zákonníka práce vyplývajúcich z transpozície prijatých smerníc EÚ.

V súčasnosti prebieha schvaľovanie novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“), ktorá by mala byť účinná od 1. októbra 2022 a ktorá bola predložená do legislatívneho konania s cieľom transpozície novoprijatých smerníc EÚ, a to konkrétne smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (ďalej len „smernica 2019/1152“) a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ. Ako vyplýva aj z názvov transponovaných smerníc, tieto sa zameriavajú najmä na oblasť transparentných pracovnoprávnych podmienok, a teda na ochranu zamestnanca.

Obsah pracovnej zmluvy

Uvedená novela Zákonníka práce zavádza zmeny vo vzťahu k pracovnej zmluve a jej obsahu, konkrétne rozširuje zoznam podstatných náležitostí, ktorých zakotvenie v pracovnej zmluve je nevyhnutné pre jej vznik, resp. pre vznik pracovného pomeru.

Popri doteraz platných podstatných náležitostiach, ktorými sú druh práce a jeho stručná charakteristika, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky, dochádza k zavedeniu ďalších, a to:

  • špecifikácia zamestnávateľa v rozsahu názov a sídlo (ak je právnickou osobou) alebo meno osoby a miesto podnikania (ak ide o fyzickú osobu),
  • špecifikácia zamestnanca v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu,
  • miesto výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec, čo bolo iniciované a ovplyvnené najmä rozšírením vykonávania práce z rôznych miest pri tzv. digitálnych nomádoch.

Naopak, z doteraz platných podstatných náležitostí pracovnej zmluvy boli odstránené výplatné termíny, pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby. Tieto údaje však musia byť aj podľa novelizovaného Zákonníka práce zamestnancovi poskytnuté formou písomnej informácie. V prípade ich zmeny však nedochádza k zmene pracovnej zmluvy, nie je preto potrebný súhlas zamestnanca a zamestnávateľ túto zmenu jednoducho oznámi.

V tejto súvislosti novelizované znenie Zákonníka práce upravuje, že zamestnávateľ je povinný pri zmene pracovných podmienok a podmienok zamestnávania poskytnúť informáciu o zmenených pracovných podmienkach, podmienkach zamestnávania a o zmenených údajoch najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti zmeny. Uvedené informácie sa poskytnú v rozmedzí od 7 dní do 4 týždňov od vzniku pracovného pomeru (presné podmienky budú určené v novele Zákonníka práce).

Upozornenie: Podľa prechodného ustanovenia Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer vznikol pred 1. októbrom 2022, písomnú informáciu v rozsahu vyššie uvedených údajov, ak zamestnanec o tieto údaje požiada a ak mu zamestnávateľ tieto údaje už neposkytol podľa predpisov účinných do 30. septembra 2022.

Výkon práce v zahraničí

Zmenou prešla aj úprava podstatných náležitostí pracovnej zmluvy zamestnanca, ktorý vykonáva prácu v zahraničí. Po novom je

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.